marți, 31 iulie 2018

Zodiacul copacilor

Zodiacul copacilor

Zodiacul copacilor
 
Potrivit unor cre­dinţe şi tradiţii străvechi, "po­mul frate" are o legătură foarte apro­pia­tă cu destinul nostru, în funcţie de data naşterii. Pe lângă faptul că vom descoperi trăsături de per­sonalitate ase­mă­nă­toare, lui ne putem destăinui sau ce­re ajutor şi ocrotire.

Bradul (Misticul)
02 ianuarie - 11 ianuarie, 05 iulie - 14 iulie


Nativii acestor perioade sunt per­soane frumoase, severe şi reci, că­rora le plac bijuteriile şi parfu­mu­rile, locuinţele elegante, fastuoase, călătoriile, mai ales în străinătate. Sunt longevivi, dar e greu de trăit cu ei, de­­oarece au o fire pretenţioasă, capricioasă, sin­gu­ra­tică. Nu sunt influenţabili, sunt tăcuţi, in­tro­ver­tiţi şi nu prea veseli. În dragoste, le place să pri­meas­că mai mult decât oferă şi nu sunt niciodată mul­ţumiţi. Au o in­teligenţă peste medie, nu suportă me­dio­cri­ta­tea, sunt înclinaţi spre studii, spiritua­litate. Sunt loiali fa­ţă de prieteni, care nu sunt prea nume­roşi, selecţia lor fiind severă.

Ulmul (Moralistul)
12 ianuarie - 24 ianuarie, 15 iulie - 25 iulie


Fizic, nativul din zodia Ul­mului es­te o persoană ro­bus­tă, frumoasă, at­le­tică, genul după care se întorc pri­vi­rile când trece pe stradă. Cu toate acestea, nu în­cear­că să-şi pună fizicul în valoare, iar cu tre­cerea ani­lor şi înaintarea în vârstă, are ten­din­ţa de a se în­gră­şa. Se îm­bra­că prac­tic pentru a se simţi bine în ţi­nuta res­pectivă. Are o fire calmă, pa­cifistă, se mul­ţu­meş­te cu puţin şi evi­tă com­pli­caţiile. Este de o sin­ce­ritate de­zar­mantă, având multă încredere în oa­meni. Spiritul său moralist îl face ade­sea insu­portabil, iar cu cei apro­piaţi de­vine adesea tiranic. Ştie să-şi folo­seas­că in­flu­enţa, iar pre­tenţiile lui sunt de obicei pro­por­ţionale cu dra­gostea pe care o poartă. Este o fire ge­neroasă şi po­se­dă simţul umo­ru­lui.

Chiparosul (Fidelul)
25 ianuarie - 3 februarie, 26 iulie - 4 august


Este un tip perfect adap­ta­bil îm­pre­jurărilor şi con­diţiilor de viaţă. Se mul­ţumeşte cu puţin şi nu-şi pro­pune să reu­şească în viaţă, să devină celebru. Îl in­te­resează bunăstarea, detestă singurătatea şi de aceea va fi înconjurat de obicei de o familie nu­me­roasă. Se lasă condus în viaţă, îi plac mesele copioase, siestele pre­­lungite, reveriile. Este fidel în iubire până la moar­te şi se îndrăgosteşte o singură dată, pentru tot­dea­una, străduindu-se să-şi păstreze dragostea. Are o fire me­ditativă, calmă, po­to­lită, plăcându-i să tră­ias­că li­niş­tit, în mijlocul celor pe care-i iubeşte. Aceasta nu în­seam­nă că viaţa alături de el nu poate fi monotonă, plic­tisitoare.

Plopul (Pesimistul)
4 februarie - 8 februarie, 1 mai - 14 mai, 5 august - 15 august


Zodiacul copacilor
 
În tinereţe este înalt şi frumos, dar îmbătrâneşte urât, deoarece su­fe­ră un pro­ces de decădere, des­cu­ra­jare, de­lă­sa­re, îm­potriva căruia nu lup­tă. Trebuie să-şi alea­gă foarte bi­ne aşezarea în care vrea să trăiască, de­oa­rece nu orice loc este favorabil dez­vol­tării sale. În apa­ren­ţă pare puternic, dar în rea­li­ta­te su­feră pentru cele mai mărunte lucruri, fiind în per­ma­nenţă măcinat de dureri ascunse. Pare boem, puţin materialist, dar în realitate este diabolic de pri­ceput în a câştiga bani, devenind adesea chiar apu­cător. Este foarte organizat, se gândeşte la viitor, dar arareori este fericit în căs­nicie, fiind prea sensibil, independent şi ascunzându-şi veşnic pro­blemele printr-o indife­ren­ţă falsă, stu­dia­tă, surâ­zătoare. Îşi tratează partenerul cu nesin­ce­ri­ta­te. Dispreţuieşte munca manuală. Este po­sibil să aibă accidente în viaţă.

Simborina (Optimistul)
9 februarie - 18 februarie, 16 august -23 august


Un om solid, musculos, care se adaptează uşor în orice împrejurare, oricăror circums­tan­ţe. Are mania gran­dorii, vi­sează deseori luxul şi confortul, dar poate dormi la fel de bine şi sub cerul liber. Este des­chizător de drumuri, hotărât, decis, tranşant, im­punându-şi opi­­niile, necunoscând sensul cu­vân­tului "timiditate". Une­ori pare susceptibil şi nu suportă glu­mele care se fac pe seama lui. Alteori se pune sin­gur în situaţii mai puţin plăcute, deoarece este lipsit de cel mai elementar simţ de prevedere. Nu are dis­cer­nământ suficient şi con­­sideră că are dreptate în­tot­­dea­una, încăpă­ţâ­nân­du-se să ducă la îndeplinire ceea ce consideră el că este bine. Este excesiv în toa­te privinţele şi va avea o viaţă pro­fe­sională agitată.

Pinul (Rafinatul)
19 februarie - 28 februarie, 24 august - 2 septembrie


Dotat cu simţul esteticului, rafi­namentului, de­co­ra­tivului. Îi place să trăiască într-un cadru agreabil, altfel nu se poate dez­vol­ta. Îl interesează de­co­­ra­ţiu­nile, este activ, curajos, suportând ad­ver­sită­ţile cu ca­pul sus. Rapid şi efi­cient, nu se teme de nimic. Este sociabil, prietenos, amabil, dar prin fap­tul că iubeşte mai mult propriul confort, devine ego­ist. Punctul său vulnerabil este dragostea. Fire pasio­nală, se aprinde repede, se avântă în grabă, şi când îşi re­găseşte lu­ci­ditatea este deja prea târziu. A pier­dut tot ce câştigase prin inte­ligenţă şi organizare. Zo­dia (sem­nul) pinului este fa­vo­rabilă în mod special fe­meilor.

Salcia (Melancolicul)
1 martie - 10 martie, 3 septembrie - 12 septembrie


Zodiacul copacilor
 
Frumos, trist, vulnerabil. Misterios, plin de gân­duri ascunse, confuze, pe care nu reuşeşte să le or­do­ne­ze, să le ex­prime. Iubeşte căl­dura, parfu­murile, tră­ieşte din plin prezentul, bucuria clipei, nu lasă să-i sca­pe nici cea mai mică bucurie. Ae­rul său lan­gu­ros, vul­nerabil, dul­ce, este aparent şi poate păcăli pe un nea­vizat. În rea­li­tate, este o fire ho­tărâtă, bine orien­tată, cu simţul în­năs­cut al libertăţii. Nu-i place să comande, să in­flu­enţeze, să manipuleze. Are o fire ro­mantică, poe­tică, de unde şi aerul de melancolie. Via­ţa sen­ti­mentală a unei sălcii ar putea fi calmă, da­că nu ar avea un gust pro­nunţat pentru iubirea tră­dată. Îi place să fie tră­dată şi să trădeze. Suferinţele din dra­gos­te fac parte din viaţa sa, le iubeşte, le atra­ge, le pro­voacă, dra­gos­tea trădată fiind o pasiune a vieţii sale.

Teiul (Falsul burghez)
11 martie - 20 martie, 13 septembrie - 22 septembrie


Are mult farmec şi ştie să se ser­vească de el şi, de asemenea, ştie foar­te bine să mintă, să disi­mu­leze. Cu toate că e născut pentru confort şi securitate, poate accepta şi con­diţii mai modeste de trai. Are urcuşuri şi cobo­râşuri în viaţă. Îşi face vi­suri de mic burghez, speră sta­bi­li­tate, doreşte respec­ta­bi­li­ta­te, îşi doreşte calităţi burgheze până la disperare. Ar vrea să aibă ră­dăcini profunde şi n-ar lăsa deo­par­te un arbore genealogic. Din pă­cate, este instabil, vi­clean, sen­si­bil. Este de o gelozie excesivă, uneori până la limitele raţiunii. Este un maniac al ordinii şi cu­ră­ţe­niei. Îşi găseşte destul de greu echilibrul în cămin, în amorul conjugal. Cu vârsta, are tendinţa de a se în­grăşa.

Alunul (Magicianul)
21 martie - 31 martie, 24 septembrie - 3 octombrie


Un tip special, mic, delicat. De­gajă un fluid ma­gic care atrage, este dotat cu inte­ligenţă, sen­si­bi­li­tate. Nu cere nimic, se mulţumeşte cu puţin, se adap­tează oricăror for­mule de viaţă, înţelege tot, sta­bi­leş­te empatie. Ştie să placă, să se facă iubit când vrea, poate fi în acelaşi timp bun, ge­neros, tandru, dar şi nociv, rău, chiar diabolic. Totul la el este magic şi în ciuda mo­destiei sale, nu tre­ce niciodată ne­observat. Profund ori­ginal, se spune că acţionează în viaţă de-a-ndoa­selea. Nu este o fiinţă obişnuită şi te poţi aştepta la orice din partea lui.

Scoruşul (Sensibilul)
1 aprilie - 10 aprilie, 4 octombrie - 13 octombrie


Are un aer fragil, dar în realitate este foarte re­zis­tent. Întotdeauna cu zâm­be­tul pe faţă, dar un zâmbet al autocon­trolului. Ştie să-şi pună în valoare cali­tă­ţile, se îmbracă frumos, cu mult gust. Îi place liniştea şi de aceea cedează uşor, având tendinţa de a se autoa­păra. Nu este egoist şi aduce bucurii celor din jur, fă­când ges­­turi de altruism. Are un pronunţat com­plex de cul­pa­bilitate şi se crede responsabil de orice în­tâm­plare ne­favorabilă. Raporturile sale cu se­me­nii sunt dificile, complicate, are o viaţă senti­men­tală foarte agitată. Nu poate ierta şi trece cu uşurinţă peste o ruptură sen­ti­mentală.

Arţarul (Prudentul)
11 aprilie - 20 aprilie, 14 octombrie - 23 octombrie


Cei născuţi sub acest semn sunt foarte atenţi cu tot ceea ce se pe­tre­ce în jurul lor, în­cercând să aleagă si­tua­ţiile favorabile lor, care nu im­plică ris­cul. În­dră­gesc ordinea şi dis­ciplina pentru a-şi putea organiza planurile, ordona gândurile. Urmează în viaţă regulile şi căile sigure, verificate, fiind re­tractili atunci când in­tuiţia îi aver­tizează că ar putea întâlni imprevi­zi­bi­lul. În relaţia cu semenii sunt corecţi, atenţi, plăcuţi, ştiind să fie par­te­neri agre­abili. Şi-ar dori în adâncul fiinţei să devină eroi, dar nu reuşesc, deoarece nici măcar nu încearcă. Totuşi, orice pierdere de prestigiu este o adevărată insultă pentru ei.

Nucul (Generosul)
21 aprilie - 30 aprilie, 24 octombrie - 11 noiembrie


Zodiacul copacilor
 
Este o persoană sensibilă, calmă şi profundă, ca­racterizată prin ge­ne­ro­zitate şi dăruire. Se realizează cu suc­ces în latura materială a vie­ţii şi îi pla­ce să ofe­re din bunurile sa­le, mul­­ţumirea celorlalţi fiind şi mul­ţu­mi­rea lui personală. Este o fiinţă pu­­ter­nică, stăpână pe sine chiar şi în cele mai dificile situaţii. Poa­te fi rănit de lipsa de re­cu­noştinţă de care are ade­seori par­te, dar păstrează amă­ră­ciu­nea în adân­cul su­fle­tu­lui şi nu-şi schim­bă na­tura firii sale generoase. Nu-i plac dis­cuţiile inu­tile, măr­tu­risirile sen­ti­men­tale fa­cile, apreciind sen­ti­men­tele profunde, bine verifica­te.

Castanul (Nonconformistul)
15 mai - 24 mai, 12 noiembrie - 21 noiembrie


Persoanele născute sub acest semn se ca­rac­te­rizează prin vioi­ciu­ne, mobilitate, nevoia de co­mu­ni­care, de schimbare. Nativul este interesat de ideile originale, noi, monotonia având un efect distructiv asupra lui. Are o ţinută maiestuoasă, elegantă şi tinde spre per­­fec­ţiune în toate laturile existenţei sale. Sen­ti­men­tele pen­­tru el reprezintă ceva extrem de important şi pre­ţios şi, fiindcă este loial şi trăieşte totul cu in­ten­sitate şi dăruire, pretinde la rândul său să primească în schimb sentimente la fel de înalte şi fru­moa­se. Nu acceptă injustiţia, ne­drep­tatea, min­ciu­na, reacţionând ime­diat făţiş, plin de curaj şi îndrăz­neală. Pentru el, drep­­tatea, adevărul sunt mai presus de ori­ce şi nu pre­cu­peţeşte niciun efort, fiind capabil de sa­cri­ficii pen­tru men­ţinerea şi resta­bi­lirea lor.

Frasinul (Modestul)
5 mai - 3 iunie, 22 noiembrie - 1 decembrie


Are o înfăţişare plăcută, dar îi place să treacă ne­ob­servat, deşi prezenţa sa este destul de căutată, fiind un bun ascultător. Este discret, neplăcându-i să îm­prăş­tie zvonuri şi vorbe, atent la ceea ce comunică, cen­zurându-şi, cân­tă­rindu-şi vorbele. Este lipsit de sno­­bism şi are oroare de vulgaritate, de trivialitate. Es­te un sentimental, deşi nu iubeşte cu pasiune. Este veş­nic ocupat, nu-i place să piardă vremea fără folos şi ori­ce întreprinde duce până la capăt, plăcându-i lu­crurile temeinice, bine făcute.

Carpenul (Conformistul)
4 iunie - 13 iunie, 2 decembrie - 11 decembrie


Carpenul este un copac frumos, dar frumuseţea lui nu atrage. Cei aflaţi sub semnul lui în tinereţe arată foarte bine, dar odată cu trecerea anilor farmecul se di­­mi­nuează, devenind din ce în ce mai puţin in­te­re­sanţi. Au o ati­tu­dine bla­jină, calmă, dar glacială faţă de tot ceea ce-i în­con­joară. Acordă cea mai mare aten­ţie formei, con­ţi­nutul ne­ju­când un rol prea important pentru ei. Car­penul ur­mea­ză regulile şi căile sigure, ve­rificate, şi are ini­ţiative pro­prii foarte rar şi fără plăcere. Ia foarte greu o hotărâre de unul singur, te­mân­du-se să nu facă vreo greşeală. În schimb, are un simţ foarte dezvoltat al res­­ponsabilităţii şi corec­ti­tu­dinii. Se pronunţă îm­po­triva regulilor generale ac­ceptate, şi de aceea rareori părăseşte drumul drept, verificat de viaţă. În dragoste este cinstit şi corect mai mult decât oricare alt semn. Dar dacă viaţa îi cere să alea­gă între dragoste şi datorie, el o va alege fără nicio îndoială pe a doua.

Smochinul (Casnicul)
14 iunie - 23 iunie, 12 decembrie - 21 decembrie


Nu este prea frumos, dar nici lipsit de un farmec oa­­re­care şi prin urmare nu trece ne­ob­servat. Este foarte sensibil şi uşor complexat, aşa că nu se simte bi­ne oriunde. Are nevoie de spaţiu şi li­ber­tate, dar cel mai mult de căldură uma­nă. Îi este absolut in­dis­pen­sabil con­tac­tul cu familia şi nu renunţă la ea nici mă­car atunci când lucrurile nu se des­făşoară normal. Es­te foar­te cinstit, are simţul datoriei şi munceşte din greu pen­­tru a-şi achita obligaţiile casnice. Es­te dotat cu in­te­ligenţă practică, va evita cons­trân­ge­rile de orice fel şi mizeria. Semnul distinctiv al smo­chi­nului este sem­­­nul persoanei făcute pentru că­să­torie. Nu poate ju­ca rolul unui amant deoarece este plin de puri­ta­nism.

Mesteacănul (Delicatul)
24 iunie - solstiţiul de vară


Zodiacul copacilor
 
Cei născuţi în această zodie sunt persoane gra­ţioa­se, zvelte, cu alură elegantă, înzestraţi cu vioi­ciu­ne. Sunt întruchiparea bunătăţii, nu abu­zea­ză de ospi­ta­li­tatea şi încrederea celorlalţi. Mesteacănul este reţinut şi plin de tact, nu-şi im­pune pro­priul punct de ve­de­re, nu solicită nimă­nui nimic. Ac­ţio­nează cu mo­des­tie şi are un fel pu­ritan de a fi, dar într-o formă elegantă. Este un eta­lon al simţului măsurii şi al răbdării, nu suportă vul­ga­ri­tatea. Îi place să lucreze în linişte şi, cu toată firea lui delicată, se rea­lizează în activitatea pro­fe­sională. Compor­ta­men­tul său afectuos, re­ţinut, se ma­nifestă în acelaşi mod şi în dra­goste. Es­te fidel, sen­ti­men­tal, fe­­rin­du-se de pasiuni prea tumul­tuoa­se. Are multă ima­ginaţie, fan­tezie, spirit sintetic şi abordează în mod creator orice acti­vitate. Deşi are în­clinaţii pentru mai multe do­menii, obţine cele mai mari succese în do­me­niul ar­tei. Unicul său de­fect este acela că e prea puţin co­mu­nicativ, fiind mulţumit de com­pania celor dragi şi a unei biblioteci cu cărţi bu­ne.

Mărul (Îndrăgostitul)
25 iunie - 4 iulie, 23 decembrie - 1 ianuarie


Rareori de statură înaltă, este to­tuşi plăcut la în­fă­ţişare. Are ceea ce se cheamă sex-appeal, far­mec şi tandreţe din belşug. Se gân­deşte per­ma­nent la dragoste, chiar şi atunci când nu are parte de ea. Este un mare sen­ti­mental, un senzual, un ero­tic. Nu se resemnează la o că­să­torie lipsită de pa­siu­ne, nu se resem­nea­ză să iu­beas­că şi să fie iubit. Este ge­neros, inca­pabil de cel mai ele­men­tar calcul, trăind de pe o zi pe alta, fă­când des datorii pe care uneori le uită. Este inteligent şi reflexiv, având un spirit de­duc­tiv. Deoarece este făcut pentru dragoste, va avea o via­ţă sentimentală agitată.

Măslinul (Înţeleptul)
23 septembrie - echinocţiul de toamnă


Cu toate că este mic, nu este lipsit de farmec. Pre­dispus la boli reu­ma­tice, iubeşte soarele şi suferă când nu are parte de el. Este un pacifist şi un non­­violent, detestând orice com­pli­caţie în existenţa sa. Deoarece este dis­cre­ţia întruchipată, se poate apela la el în caz de ne­voie. Cu toate că e profund, bun şi milos, este prea bun psiholog pen­tru a se lăsa păcălit. Respectă li­ber­tatea partenerului şi nu este gelos.

Fagul (Ingeniosul)
22 decembrie - solstiţiul de iarnă

Zodiacul copacilor
 

Avântat şi frumos, este co­chet şi su­plu, cu un aer de cu­ceritor. Face proiecte bine gân­dite, pe care le realizează în­tot­dea­una. Îşi orga­nizează bine şi cu multă grijă viaţa. Este foarte eco­nom şi nu-i place să împartă cu alţii ceea ce adună prin sudoarea frunţii sale. Abil în re­laţiile cu semenii, ştie să iasă cu fruntea sus din cele mai grele situaţii şi întotdeauna are mai multe pla­nuri, scenarii bine ascunse pe care le foloseşte, le aplică în caz de nevoie. În dragoste are multă fantezie, este un soţ excelent şi-şi doreşte o familie numeroasă, cu mulţi copii. Aspiră spre fericire şi bogăţie materială.
 

 

RACUL şi sănătatea

RACUL şi sănătatea

RACUL şi sănătatea
 
În trecut

În anumite culturi, Luna este considerată ca fiind mama Pământ (în ciuda faptului că odrasla a de­păşit-o cu mult în dimensiuni) dar, ca o mamă gri­julie, ea continuă să se rotească în jurul vlăsta­ru­lui său. Ea este considerată consoarta Soarelui, care întruchipează autoritatea paternă. Pentru noi, cei care sălăşluim pe Pământ, Luna şi Soa­rele sunt cele mai importante corpuri cereşti: Soa­rele, sim­bo­lul principiului masculin, şi Luna, repre­zen­tanta principiului feminin. Tot din această pers­pectivă, cea pământească, discul lunar şi cel solar sunt de aproape aceeaşi mărime, acesta din urmă fiind cu puţin mai mare decât primul. Se spune că diferenţa în mărimea discurilor descrie raportul ideal între bărbat şi femeie. Luna a fost venerată încă din ve­chime pentru capacitatea ei de a mate­ria­liza o mul­ţime de fenomene terestre, inclusiv cor­pul omenesc.
În astrologia cabalistică, semnul feminin, noc­turn, de apă al Racului, este descris după cum ur­mează:
- Aspectul general: braţele şi picioarele bine dez­voltate, o frunte impunătoare, dinţii depărtaţi, poate avea anumite probleme legate de simţul au­zului ori de vorbire; o persoană care se bucură de mult respect şi care iubeşte umanitatea.
Primul decan (primele zece zile ale zodiei): în­zestrat cu un fizic atrăgător, cu ochii adânciţi în orbite, nări alungite şi umeri laţi; va avea un suflet bun şi numeroşi prieteni; când este nevoie, ştie să ocolească regulile.
Al doilea decan (următoarele zece zile): va fi mai degrabă scund, cu tenul îmbujorat, toate fiinţele îl vor îndrăgi.
Al treilea decan (ultimele zece zile ale zodiei): scund şi îndesat, cu stomacul şi abdomenul mari, pleoape cu gene dese; dispune de multă forţă fizică dar este cineva care suferă în singurătate şi este pre­dispus la atacuri de cord.
Controlează: pieptul, glandele mamare, zona car­diacă, coastele, splina şi plămânii.
Boli: toate afecţiunile legate de zonele (cor­pului) şi organele controlate.

Racul în astrologia modernă

Observaţiile făcute de ştiinţa contemporană au venit să verifice că, în cazul Lunii, "toate-s vechi şi nouă-s toate", adică, faptul că mareele, ritmurile de creştere a plantelor, periodicitatea funcţiilor cor­pului animalelor şi ale oamenilor sunt toate strâns legate de fazele Lunii, de creşterea şi descreş­terea Doamnei Nopţii. Poate cel mai semnificativ exem­plu în acest sens este racul, atât de sensibil la fazele Lunii, încât dacă este pescuit pe Lună plină, este cam cu o treime mai greu decât dacă ar fi pescuit la Lună nouă. Ciclul menstrual ideal este cel care se produce la circa 28 de zile, perioada necesară Lunii pentru a străbate toate semnele zodiacale. Cele mai multe naşteri se petrec, sta­tistic, în preajma Lunii pline. Părul, unghiile sunt în sincronicitate cu etapele prin care trece astrul noc­turn. Aceste lucruri erau cunoscute din ve­chime la noi, la tibetani şi în majoritatea cultu­rilor anglo-saxone. În Anglia şi în Statele Unite, de exemplu, se publică şi acum în fiecare an "Almanahul fermierului", care indică perioadele potrivite pentru însămânţare, plivire, pescuit etc. La fel se întâmplă în Germania şi în Austria. Luna guvernează ciclurile vieţii noastre de zi cu zi şi pe cele de creştere şi descreştere a corpului, influenţa ei este nespus de mare atât asupra cor­pului, cât şi a psihicului. Stările emoţionale prin care trecem la Lună nouă, când suntem de regulă abătuţi şi ne străduim să lăsăm în urmă lucrurile care nu ne mai exprimă (Luna nouă este ideală, de exemplu, pentru a ne detaşa de proastele de­prin­deri), se deosebesc radical de starea de bucurie şi împlinire pe care ne-o poate inspira Luna plină. Pe Lună plină, ne vine uşor să ne mărturisim senti­men­tele (ba chiar ne vine greu să NU le ma­ni­festăm) şi avem energia necesară de a duce la bun sfârşit proiectele începute după Lună nouă. Nu avem ne­voie de manuale savante pentru a constata realitatea influenţei lunare, pentru că, dacă ştim despre ce este vorba, o simţim pe pielea noastră.
Pornind de la exemplul cel mai concret cu pu­tinţă, racul cu "r" mic, putem extrapola la Racul cu "r" mare, care este mult mai bine acordat la eta­pele prin care trece Luna şi are capacitatea de a intra în re­zonanţă cu ritmurile naturii într-o măsură sen­sibil mai mare decât celelalte zodii. Nativii din Rac sunt de asemenea conştienţi în mod ne­mijlocit de felul în care func­ţio­nează propriul lor corp şi, prin ex­tensie, cor­pul altora. De aceea, Ra­cul, indi­fer­ent de sex, este Mama, cea care nu are nevoie de cineva care să îi ex­pli­ce ce se în­tâmplă cu copilul ei. Ea îl înţelege ins­tinc­tiv, îi înţelege re­ac­ţiile corporale şi cele emoţionale mai bine decât o pot face mulţi spe­cialişti.

Tipul de vitalitate şi morfologia Racului

RACUL şi sănătatea
 
Pe când astrologia tradiţională ne prezintă un Rac mai degrabă ro­tofei, în decursul timpului s-au sta­bilit două tipuri de conformaţii spe­cifice zodiei. Primul, mai rar întâlnit, este subţiratic, înăltuţ, mai molatic, cu tenul palid. Tipul pre­dominant însă, aşa-numitul tip lu­nar, este caracterizat de linii curbe şi de o tendinţă de reţinere a apei. Buzele sunt de obicei pline, faţa rotunjită, arcadele trase uşor, iar nasul mic. Femeile cărora liniile un­du­itoare le stau bine, prin natura feminităţii lor, sunt avan­ta­jate de acest tip de con­formaţie mai mult decât băr­baţii zodiei. Trăsăturile pot fi delicate sau estom­pate, ceea ce poate conferi chi­pului lor un aer co­pilăros, mai ales când este aso­ciat cu acea privire vi­sătoare, pierdută departe şi blândă, care îi carac­te­rizează pe cei mai mulţi dintre nativii zodiei. Frun­tea înaltă şi bombată poate sublinia aspectul ju­venil. Rareori se găsesc, însă, toate aceste caracte­ristici cumulate la o singură persoană. Mersul Ra­cului este de obicei un mers liniştit, mersul omului cufundat în gânduri, frămân­tat în per­manenţă de valuri de emoţii, pe care rit­mici­tatea mişcării le do­mo­leşte. Mersul pe jos este terapie pură pentru Raci, tocmai pentru că le permite să-şi asimileze bo­gata paletă de emoţii şi să şi le pună în perspectivă. Felul în care se mişcă Racul tipic reflectă un soi de relaxare, de fluiditate - mişcările sunt rareori bruşte sau sacadate. Din acest motiv, oa­menii acceptă cu uşurinţă prezenţa Racului în mijlocul lor, pentru că gestica şi mimica lor este com­plet lipsită de agre­sivitate. Oricât ar fi de sofis­ti­caţi, Racii emană sim­plitate şi omenie. Strân­gerea lor de mână transmite această onestitate şi direc­ti­tudine. La urma urmei, Racul este semnul familiei şi, într-un mod mai mult sau mai puţin conştient, ori­ce Rac se simte legat de marea familie a uma­nităţii.

Predispoziţii legate de sănătate pentru cei cu ascendentul în Rac

Pentru chestiunile legate direct de sănătate, ascendentul într-un semn anume ne dă informaţii valoroase. Când acesta se găseşte în zodia Racului, e cazul să privim înapoi, dacă avem de-a face cu un adult, la bolile copilăriei, pentru că mulţi dintre ei suferă în acea perioadă de probleme legate de di­gestie şi de nutriţie. Asta, pentru că stomacul şi hra­na sunt legate în mod explicit de zodia Racului, la fel şi copilăria mică (prin copilărie mică înţele­gând pe­rioada de până la şapte ani). Este posibil ca bolile adultului cu ascendentul în Rac să fie urmare a acestor afecţiuni, a căror bază a constituit-o un regim alimentar nepotrivit în primii ani ai vieţii. La asta ne gândim mai ales dacă aceste persoane se plâng de gastrite, crampe sto­ma­cale sau dureri de stomac cu cauze greu de depistat. Bo­lile de stomac sunt mult mai uşor de prevenit decât de tratat. Sunt două reguli de aur care îi feresc de complicaţii pe cei cu acest tip de predispoziţi. Pri­ma regulă este ca fiecare dintre îmbucături să fie mestecată până când devine pastă, deoa­re­ce, lucru astăzi rar men­ţionat, jumătate din digestie se produce în cavitatea bu­cală, cu ajutorul glandelor salivare. Regula numărul doi se referă la mâncatul stând jos. Poziţia aşezat permite sto­macului să fie relaxat, să primească şi să prelucreze mân­ca­rea ingerată. Respectarea lor ga­ran­tează că aceste afecţiuni nu se vor manifesta, cel puţin nu în forma lor gravă.

Bolile cele mai frecvente

În copilărie, mai ales, mulţi Raci pot suferi de anemie dacă regimul alimentar nu este suficient de bogat în fier. De altfel, carenţele de mi­ne­rale sau vitamine apar des nu nu­mai la copii, motiv pentru care ar trebui să aibă grijă să le prevină. Afecţiunile sto­ma­cului, începând cu dispepsia şi terminând cu ulcerul, ar trebui pre­ve­nite, iar dacă totuşi apar, ar trebui tra­tate cu răbdare, până la eradicarea cauzei. Retenţia de lichide în ţesuturi, care se produce cel mai adesea înainte de Luna plină, poate duce la o serie de com­plicaţii, de la banala celulită, care nu e o boală pro­priu-zisă, şi până la umflarea membrelor şi a ab­domenului, ca urmare a unei vezici slabe. In­conti­nenţa urinară este, de asemenea, o afecţiune des întâlnită. Multe dintre femeile zodiei suferă de sin­dromul tensiunii premenstruale, când sânii se în­tăresc peste măsură şi devin dureroşi. Ochiul stâng este considerat a fi guvernat de Rac, în astrologia tradiţională, deci vederea ar trebui protejată. Partea inferioară a plămânilor este o altă zonă sensibilă pen­tru Rac, motiv pentru care ar trebui să se fe­reas­că cu stricteţe de frigul umed.

Influenţa Lunii

RACUL şi sănătatea
 
Magica Lună, cea care dirijează forţele ce ope­rează în natură, deci şi cele corporale, ale omu­lui, îşi lasă cel mai apăsat amprenta asupra Ra­cului. Funcţiile organismului influenţate cu prio­ritate de Lună sunt în general cele însoţite de pre­fixul "hi­po". Luna determină deci funcţionarea înce­tinită ("hipo") a tiroidei, hipofizei şi ti­mu­sului, mai ales a acestei din urmă glande, care joacă un rol esenţial atât în procesul de creştere, cât şi în men­ţi­nerea imunităţii. Luna determină pro­ce­sele de se­cre­ţie şi de asimilare ale organis­mului, dar şi fenomenul re­pro­ducerii şi fe­cunditatea, proce­sul fecundării, are influenţă asu­pra uterului şi, în par­te, a ovarelor.

Remediile homeopatice asociate cu Luna

În cazul Lunii, există trei tipuri de remedii ho­meopatice de bază. Se­le­nium, Bellis Perennis, Bovista, Kali Car­bo­nicum, Sepia, Natrium Sulfuricum, Thuya, Ara­nea, Diadema, Folliculinul şi Raze de Lună sunt remedii de tip general.
Fenomenul Lunii noi este pus în legătură cu Cuprum, Cina Causticum şi Silicea.
Luna plină se consideră a intra în rezonanţă cu Antimonium Crudum şi Calcarea Carbonica.
Metalul care corespunde energiilor lunare este argintul, cel ale cărui proprietăţi liniştitoare îl ajută pe Rac să-şi depăşească mai uşor emoţiile.

Sănătatea mentală

Timp de aproape 28 de zile, Luna ne prezintă câte un alt chip în fiecare seară. La fel se întâmplă şi cu Racul, care în fiecare zi ne poate întâmpina cu o stare distinctă. De unde şi reputaţia sa, de a fi un semn capricios. Dar după 27 de zile şi 7 ore, ciclul se repetă şi, dacă observăm acest ritm, reuşim să ve­­dem că Racul este, de fapt... constant. Luna, stă­pâna Racului, reprezintă feminitatea, maternitatea, iar statistic vorbind, femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. S-a găsit şi o explicaţie a acestui fenomen: femeilor le vine mai uşor să-şi manifeste emoţiile, pe când bărbaţii, prin natura lor şi prin educaţie, sunt îndemnaţi să-şi controleze ieşirile senti­men­ta­le. Concluzia? E bine ca noi, toţi, femei sau bărbaţi deopotrivă, să învăţăm să ne descărcăm periodic emo­ţional. Despre Racul cel sensibil, ancorat în tre­cut şi legat de familie, de tradiţii, de ţară, se spune că "îşi visează viaţa şi îşi trăieşte visul". Echilibrul şi forţa şi le trage din trăirile mereu reînnoite, cons­tanţa în ataşamente şi plăcerea reală de a socializa.

Remediile din fitoterapie

Pelinul negru (Artemisia vulgaris) poate fi uti­lizat nu doar în combaterea anemiei, de care pot fi afectaţi micuţii Raci, ci şi pentru rezolvarea unor probleme digestive, cum ar fi gastritele hipoacide, enterite, stări de greaţă sau balonare.
Murul sălbatic (Murus fructicosus), sub formă de suc sau infuzie din frunze, coajă sau rădăcină, le poate fi de folos Racilor atunci când suferă de dia­ree, dizenterie, anumite probleme pulmonare şi in­flamaţie. În plus, este un tonic general.
Irisul multicolor (Iris versicolor), folosit şi ca plantă ornamentală dar şi în homeopatie, are o serie de proprietăţi diuretice şi antiseptice. Amerindienii foloseau sucul de plantă pentru tratarea rănilor. Rădăcinile plantei constituie un remediu natural împotriva constipaţiei.
Nufărul galben (Nufar luteus) are remar­cabile efecte astringente şi cicatrizante. Din rizomi se face o pulbere, un fel de făină, care acţionează efi­cient în tratarea unor afecţiuni ale pielii. Infuzia ob­ţi­nută din petalele de nufăr galben reglează ac­ti­vi­tatea intes­tinală. Proprietăţile antibacteriene ale plan­tei sunt remarcabile, reuşind să inhibe până şi creş­te­rea bacteriilor rezistente la antibiotice şi spori, pre­cum şi a fungilor patogeni, ca, de exem­plu, Candida.

Regimul alimentar

RACUL şi sănătatea
 
Cele două semne zodiacale strâns legate de hra­nă şi cu talent înnăscut la gătit sunt Taurul şi Racul. Pen­tru a face o distincţie, să spunem că Racul are gus­turi mai... franţuzite. Îi plac mâncărurile sofisti­ca­te, sosurile fine, gusturile elaborate. Gur­man­dului Rac îi face plăcere să gătească pentru cei dragi, iar dacă se decide să treacă la pro­fesionism, s-ar putea să ajungă pro­prietarul unui res­taurant cu stele Michelin. Cum ma­jo­ritatea Racilor au şi o slăbiciune pen­tru dulciuri, e nevoie să-şi supra­ve­ghe­ze dieta. O metodă efi­cientă de a nu mânca de foame, ci de plăcere, ar fi să bea un ceai verde sau de ia­so­mie, cam la o ju­mătate de oră înainte de o masă con­sistentă, să nu bea ni­mic în timpul mesei şi să bea un al doi­lea ceai, digestiv, la o ju­mă­tate de oră cel puţin după masă. Un ceai digestiv parfumat şi eficient este cel din petale de flori portocal, numit, pentru efectul său şi "cafea albă".
Fiecare zodie are o serie de alimente care îi pri­esc în mod deosebit. În cazul Racului, din regimul alimentar n-ar trebui să lipsească laptele şi lactatele. În copilărie, sucul din urzică opărită, nu fiartă, cu câteva picături de lămâie, previne anemia. Sfecla roşie are un efect similar. Legumele cu un înalt con­ţinut de apă, cum ar fi varza şi napul, le fac de ase­me­nea bine. Tarhonul, cel doldora de mi­ne­rale şi oli­go­ele­mente, este o plantă-condiment pe ca­re ar fi bine să o folosească des. Peştele îi face de ase­me­nea bine şi, într-o măsură mai mică, fructele de mare. Pentru că arţarul este un arbore asociat cu Ra­cul, mierea sau siropul de arţar le face mai bine de­cât convenţionalul zahăr, de care ar face bine să se fe­­rească, pentru că Racii care se lasă în voia pof­­tei de dulciuri nu sunt scutiţi de riscul dia­be­tului.

Aromoterapia

Nufărul nu este o plantă utilă Racului doar în fito­­terapie, ci are un efect bun asupra sa şi în aro­moterapie, cu aroma sa delicată, dar persistentă. Albul fiind culoarea Racului, e uşor de ghicit că florile albe sunt cele ale căror miresme îi plac şi îl remontează. Este vorba în primul rând de crinul alb, simbol al purităţii, dar şi despre trandafirul alb. Narcisele albe au un efect tonic şi fortifiant asupra nativilor zodiei, la fel ca şi verbena. Salvia albă îl ajută să se concentreze şi să depăşească momentele de mare solicitare emoţională.

Pietre preţioase şi semipreţioase

Pornind probabil de la culoarea albă, asociată cu Luna şi Racul, egiptenii şi grecii recomandau nati­vilor zodiei să poarte calcedonie, o varietate de cuarţ care se găseşte cel mai des în nuanţe de alb- albăstrui, gri, rar în alte nuanţe.
Bizantinii credeau că preţiosul diamant ar ex­prima mai bine însuşirile semnului zodiacal, în timp ce evreii atribuiau onixul acestei zodii, alegere pe care puţini astrologi ar valida-o azi, deoarece onixul se găseşte adesea în varianta nea­gră, culoare ne­potrivită Racului. Există însă şi sub for­mă incoloră sau albă, şi poate fi purtat de Racii care îl simt ca fiind potrivit pentru ei.
Astrologia medievală făcea legătura dintre rubin şi carneol şi însuşirile Racului. În astrologia modernă, majoritatea autorilor sunt de acord că pia­tra lunii dar mai ales perla cea gri-argintie, năs­cută în sânul mării (marea e guvernată de Rac), exprimă energia acestui semn sensibil de apă.
Şi acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm: "Sănă­tate!"
 

 

Cronici bizare

Cronici bizare

Cronici bizare
 
Pomana

În vara anului 1985, fratele meu mai mic cu doi ani a murit înecat în apele învolburate ale râului Bistriţa. Din toţi ai casei, mamă, tată şi cei patru fraţi, eu eram cea care-l visam mai des. Timp de vreo doi ani, aproape sea­­ră de seară, în visele mele el co­linda văi­le şi dealurile Ta­­ma­şu­lui, satul în care ne-am năs­cut amân­doi şi în care trăiesc şi azi. Nu erau vise urâ­te, dar nu ştiam ce se întâmplă de apă­rea numai în somnul meu. Toţi îmi spuneau să-i dau de pomană, că asta doreşte în lumea de dincolo, dădeam, dar îl vi­sam mai departe. De multe ori, îl visam ca fiind ocrotitorul meu: mă scotea din pră­pastie, mă ajuta să trec peste o apă mare, mă apă­ra de duşmani. Ca o stranie coincidenţă, în vremea aceea eu mă sim­ţeam din ce în ce mai slăbită, pu­te­rile mă lăsa­seră par­că, nu puteam ridica o gă­lea­tă de apă, nu pu­team să mănânc, transformându-mă încet într-o umbră. Fa­ţa îmi era găl­bejită şi mă sprijineam ca să merg. Într-una din seri, l-am visat pe fratele meu în postură de medic. Mă supu­nea unor teste, mă trata şi îmi spunea că am sosit la el chiar la timp. Simţindu-mă foarte rău, a doua zi am mers la doctor şi ultima şi sin­gura salvare a fost internarea. Mi s-a pus diag­nosticul de anemie feri­pri­vă cu hemo­globina 6,23, făcându-mi-se trans­fu­zie cu două flacoane de sânge, tratament şi regim spe­cial.
Cât timp am stat internată (3 săptămâni) l-am mai visat o singură dată. Se făcea ca o umbră dea­supra patu­lui meu. S-a apropiat de mine şi mi-a şoptit: "Ai grijă de tine, cum ai avut şi de mine, dân­du-mi de pomană" şi umbra a dispărut.
MARIA M.


Vedenia

De obicei, dorm pe dreapta sau pe spate. Ra­reori îmi fac somnul pe stânga, şi atunci nu pentru mult timp, ci ca o dezmorţire. În dimineaţa despre care vă povestesc, m-am trezit pe stânga. Deschid ochii în negura di­mi­neţii şi observ între pat şi şifonier o si­lu­etă zvel­tă! O recunosc! Stătea cu faţa spre icoană şi se ruga. Ve­deam silueta din spa­te-dreapta. A întors pri­virea spre mine. Cu mâna dreaptă - desprinsă din ru­găciune - mi-a făcut semn să stau li­niş­tit. Silueta era a Puşei, soţia mea, că­re­ia urma să îi fac chiar în ziua aceea parastasul de cinci ani! M-am întrebat dacă vi­sez. Pen­tru a mă convinge, m-am fre­­cat la ochi, cu pu­te­re. Nu în­că­pea nici o în­doia­lă: cea care se ruga la icoană era soţia mea, îmbră­cată în că­ma­şa de noap­te pe care o pur­tase în noaptea nun­ţii. Se ruga! De ce se ruga? "Ce nevoie mai are ea de ru­gă­ciu­­ne?", m-am în­tre­bat. Acum este în Lu­mea Spiri­te­lor, în Lumea Lu­mi­nii. Mi-a trans­mis multe din noua ei stare. Ştiu că este pe deplin feri­cită. Co­mu­ni­căm frec­­­vent şi-mi spune lu­crul acesta în mod re­petat. Când eram amândoi în viaţă, reu­şisem marea perfor­manţă de-a co­mu­ni­ca telepatic. Acum, ne este mai uşor să luăm le­gătura. Printre lu­cru­rile cele mai im­por­tante pe care le-am aflat de la ea, e faptul că şi în viaţa de din­colo se munceşte. Sufletele aco­lo lu­­crea­ză... lu­crea­ză pentru alţii, pentru a fi mân­tuiţi. Puşa mi-a su­ge­rat în comu­nicările ei starea ei fe­ricită. Atunci, mă în­treb: "Pentru ce se mai roagă?". Ne­du­merit, am des­chis ochii. Silueta ei se micşora, dis­pă­rând spre fereastra pe care a plecat... în­chi­nân­du-se! M-am ridicat pe margi­nea patu­lui. Primele cuvinte care mi-au venit în minte au fost: "Trezeş­te-mi Doam­ne mintea, ca să nu mai fiu bi­ciuit de pro­priile-mi păcate! Fă-mă neobosit în facerea bi­nelui. Amin". Am repetat aceste cu­vin­te şi în timpul zilei, chiar şi la sluj­bă, la pa­ras­tas. Privind chi­pul Mân­tui­to­­ru­lui de pe catapeteasma bise­ri­cii, mi-a străful­ge­rat o idee... Puşa se ruga pen­tru mine!
Am simţit cum la­cri­mile mi-au udat obra­jii, apoi o linişte de­pli­nă m-a cuce­rit. Aveam liniştea pe care am simţit-o de atâtea ori în viaţă, când exis­tam amân­­­­­­­doi... Toată prezenţa ei vie o simt şi acum, când dangă­tele clo­po­te­lor însoţesc "veşnica pome­nire". Iubirea n-are mo­ti­vaţii, nici bariere. Ho­­tarele iubirii sunt infini­te. Nu poţi spune niciodată "am iubit", ci "iubesc". Sunt convins că Viaţa con­ti­nuă!
CONSTANTIN N.
 

 

LEUL şi sănătatea

LEUL şi sănătatea

LEUL şi sănătatea
 
Leul în vechea astrologie

O energie egală cu a Soarelui

Când ne gândim la regele animalelor, cum este supranumit Leul, în faţa ochilor ne apare un ade­vărat rezervor de energie care pare nesecat. Nu prea ni-l putem imagina văicărindu-se sau dând sem­ne vădite de oboseală. Între noi fie vorba, "re­gele" nici nu se osteneşte prea mult, că se respectă, stă la soare, are curteni care să-i facă treaba. Dar şi când iese la vânătoare - păzea! Simplul lui răget ar putea să-i provoace unei victime mai slabe de înger un infarct. Lăsând gluma la o parte, energia pe care o degajă Leul, fără a face în aparenţă mare lucru, e si­milară cu cea a Soarelui, astrul care de altfel îl stă­pâneşte. Este o energie egală, care menţine în bună stare de funcţionare întreg grupul animat de Leu. Cu toată această forţă de necontestat, Leul are şi el slăbiciunile sale, din punct de vedere al sănă­tăţii. Acestea au fost catalogate de vechii astrologi ca­ba­lişti după cum urmează:
General: Leul este înzestrat cu un corp frumos, pe pi­cioare subţiratice, un aer dramatic şi ochi ase­mă­nători celor de pisică. Predominant va fi părul roş­­cat, dar de orice culoare va fi, se va asemui în bo­­găţia sa de coamă cu o coroană regală. Leul va fi bine educat, is­teţ, generos, şi se va baza pe pro­priile puteri în situa­ţiile periculoase. În acelaşi timp, Leul va fi înclinat către stări de melancolie, va fi repezit în vorbire, încă­păţânat, senzual, pasional şi lacom. Femeile din Leu înclină însă să fie mai de­grabă modeste.
Leii născuţi în primele zece zile ale lunii (primul decan): Îşi vor păstra, odată cu vârsta, părul bogat şi roşcat, vor avea un trup şi un chip frumos şi ţinuta dreaptă, dar pot avea probleme cu focalizarea pri­vi­rii. Partea superioară a stomacului devine cu uşu­rinţă sediul unor boli. Pe măsură ce ajunge să fie cunoscut, Leul născut în primul decan va da dovadă de modestie doar în prezenţa celor care îi întrec de departe faima.
Leii născuţi la mijlocul zodiei (al doilea decan): Nu vor putea trece neobservaţi nici să vrea, po­se­dând şi un corp frumos. Afecţiunile lor vizează în pri­mul rând zona diafragmei. Leii născuţi în al doilea decan vor avea inima largă şi vor fi respectaţi de cei din jurul lor.
Leii născuţi în ultimele zece zile ale lunii (al treilea decan): Aceştia sunt mai degrabă scunzi şi vor avea pete pe faţă. Vor fi pasionaţi de sexul opus şi vor fi înzestraţi cu voci puternice. Leii născuţi în cel de-al treilea decan vor fi însoţiţi de mulţi prie­teni şi de mulţi duşmani, dar şi de multe boli.
Leul controlează: toracele, inima, acele părţi ale sto­macului care se află în proximitatea inimii, dia­frag­ma, spatele, şoldurile, coastele şi ceafa.

Leul în astrologia modernă

În vremurile moderne, cei care folosesc teoria arhetipurilor pentru a explica structura psiho­lo­gică a unor zodii consideră că există două tipuri de Lei. Leul herculean constituie unul dintre aceste prototipuri, având o constituţie atletică masivă. Conformaţia poate aduce aminte de cea a unei feline mari, emanând o forţă instinctivă.
Cel de-al doilea tip este Leul apolonic, care ex­primă mai degrabă armonia fizică atribuită zeului grec Apollon, caracterizată tot printr-o tipologie atletică, dar cu o structură alungită, zveltă, ase­mă­nătoare cu cea a atleţilor care participau la clasicele olimpiade ale lumii elene.
Evident, este greu de găsit o tipologie pură, cei mai mulţi nativi ai zodiei Leului reprezentând o com­binaţie dintre cele două arhetipuri. Poate cel mai aproape de constituţia herculeană dintre actorii cunoscuţi se situează Arnold Schwarzenegger, care şi-a împlinit şi aspiraţia către puterea politică, ajun­gând guvernatorul statului California.
La capitolul Leu apolinic, îl putem aminti pe Ben Affleck, a cărui constituţie fizică este atletică, dar prea elegantă ca să ne inspire sala de forţă.

Tipul de vitalitate şi comportament

LEUL şi sănătatea
 
Din punct de vedere al morfologiei, am schiţat deja mai sus cele două tipuri predominante care pot fi întâlnite în zodia fixă de foc a Leului. De re­mar­cat este faptul că ambelor categorii li se potriveşte atributul "atletic", deşi el se manifestă diferit la herculeni şi apolinici. Ceea ce au însă în comun - după cum ştiu toţi cei care au practicat vreun sport de performanţă - este faptul că atleţii nu îşi irosesc energia. Ei ştiu că aceasta trebuie gestionată cu grijă şi condusă către momentul de explozie, pe care îl reprezintă proba din compe­tiţie sau confruntarea decisivă. În afa­ra mo­men­telor în care este cu adevărat ne­ce­sar să-şi demonstreze virtuţile atle­tice, Leii de ambele tipuri fac eco­no­mie în mişcare, pot părea de-a drep­tul lenevoşi. Când Leul trece prin sa­vană, nu o face ţopăind în pas vioi, ci cu ges­turi măsurate, solemne. În mo­mentul în care se încălzeşte pentru a intra în com­petiţie, o face tot cu gesturi stă­pânite, consumând un nivel mediu de energie. Dar în momentul în care un Leu (precum Usain Bolt) sare din bloc-starturi, recordurile mon­dia­le în­sele încep să tremure de frică. Con­clu­zionând, energia leonină este una mă­surată, când nu există so­licitări mari, dar care devine explozivă în mo­­men­tul decisiv.
Există o anumită particularitate legată de ţinuta Leului, particulariate care ar putea explica de ce numeroşi reprezentanţi ai acestei zodii regale ajung să sufere de probleme de deformare a coloanei vertebrale. Iată în ce constă ea: în momentul în care stă în pi­cioare sau merge, ţinuta Leului este dreaptă şi no­bilă, cu capul ţinut semeţ, dar în momentul în care se aşează, partea de sus a trupului se înmoaie parcă, şi postura sa devine neglijentă. Poate de aceea erau atât de drepte spătarele tronurilor, ca să îi oblige să-şi păstreze atitudinea.
Când se deplasează, Leul face de regulă paşi mari, precişi şi rapizi. Unul dintre motivele pentru care actoria este o vocaţie asociată cu această zodie este expresivitatea gesturilor, pe care o regăsim la ambele tipuri de Lei. Mai ales când sunt pasionaţi de ceva (de actorie, de pildă, care îi atrage ca un magnet), reuşesc să transmită emoţii şi idei prin intermediul celor mai adecvate gesturi. Un gest care ar putea fi perceput ca fiind excesiv de dramatic, dacă l-ar face orice alt semn zodiacal, este cum nu se poate mai firesc dacă îl face un Leu. Mai ales pe scenă sau pe ecran.

Predispoziţii legate de sănătate la cei cu ascendentul în Leu

Ascendentul este un element astrologic care ne furnizează informaţii deosebit de valoroase cu pri­vire la sănătate. Dacă acesta se găseşte în Leu, o atenţie deosebită ar trebui să fie acordată bunei funcţionări a inimii. Acesta este principalul organ gu­vernat de Leu. La fel cum Soarele ("inima" sistemului nostru solar) determină ordinea şi buna stare a corpurilor cereşti ce-i formează suita, aşa şi buna funcţionare a inimii determină în mare măsură buna stare a întregului organism. Problema e că Leul pune totul la inimă, ceea ce, în timp, poate afecta sănătatea acesteia şi, prin urmare, a întregului sistem circulator pe care îl susţine. Acesta este mo­tivul pentru care eforturile mari, pe o perioadă pre­lungită, ar trebui evitate. Munca în asalt nu consti­tuie un pericol atâta timp cât nu se prelun­geşte excesiv şi este urmată de o perioadă de repaus. Da­că ne gândim la ritmul inimii - o di­la­tare - o con­tractare - ne dăm seama că, dacă va fi respectat şi în viaţa de zi cu zi, inima va rămâne sănătoasă.
Deficienţele legate de statul în poziţie aşezată duc, mai ales pentru cei prinşi în activităţi cu carac­ter sedentar, la deformări ale coloanei. Deşi întreaga coloană vertebrală este asociată, în astrologia me­dicală, cu Leul, partea cea mai sen­sibilă este cea dorsală.
În astrologia tradiţională, tensiu­nea intraoculară sau anumite defecte ale vederii erau legate de asemenea de semnul Leului. Este vorba despre ochiul stâng la femei şi ochiul drept la bărbaţi.

Bolile cele mai frecvente

LEUL şi sănătatea
 
Putem spune, glumind numai pe jumătate, că încăpăţânarea pe care o menţionau deja astrologii cabalei e sursa multor afecţiuni de care ajung să sufere Leii. De exemplu, mulţi dintre ei nu vor nici să audă de ali­mentaţia sănătoasă, pentru că "ei ştiu mai bine". Cealaltă problemă vine din mândrie: Leului nu-i place să admită că e "defect", căci asta con­si­deră el că în­seamnă boala: slă­bi­ciu­ne, stricăciune.
Inima mare a generosului Leu devine adesea mare, la propriu, circulaţia arterială lasă de multe ori de dorit, palpitaţiile nu trebuie trecute cu ve­derea, căci pot indica ceva mai serios, cum ar fi an­gina pectorală sau chiar stări de preinfarct la cei cu boli cardiace cronice.
Adesea apar dureri musculare, pricinuite de tasarea sau deformarea vertebrelor dorsale. Şi mă­duva din interiorul coloanei poate fi afectată de di­verse maladii, inflamatoare sau degenerative, mo­tiv pentru care Leul nu ar trebui, în ciuda forţei sale, să ridice obiecte grele.
Circulaţia sângelui la nivelul ochilor poate fi de­fectuoasă, motiv pentru care Leul se poate îmbol­năvi de purpură retiniană. Pentru a-şi menţine sănă­tatea vederii, Leul ar trebui să nu-şi obosească ochii mai ales după apusul Soarelui, când oricum energia tinde să-i scadă.
Baia, mai ales dacă e fierbinte şi mai ales făcută seara, ar trebui evi­ta­tă, pentru că îl poate seca de ener­gie. Copiii născuţi sub semnul Leului n-ar tre­bui să fie îmbăiaţi, dacă nu vor, şi nici duşi la pis­cină. Dacă protestează, e foarte posibil să simtă că imer­siunea în apă le face rău.
Strălucitor şi darnic cu energia sa din care se hră­neşte întreaga viaţă de pe Terra, Soarele are însă şi crize tem­peramentale care în cazul său se numesc ex­plo­zii solare, pete solare sau vânt solar. Acestea se pot recunoaşte şi la copiii săi, Leii, în viaţa coti­dia­nă, printr-un risc cres­cut de infarct mio­cardic. Creş­­terea ratei de infarct mio­car­dic în perioada de activitate solară in­ten­să a fost documentată ştiin­ţific. Func­ţiile organismului pe care as­trologia le pune în legă­tură cu Soa­rele sunt cele ale sistemului nervos cardiac şi prin această interfaţă, influen­ţează muş­chiul cardiac.
"Hiper" este cuvântul ce descrie cele mai multe dintre bolile puse pe seama Soarelui, şi care îi vi­zează pe Lei: activitatea excesivă a tiroidei, a su­­­pra­re­nalelor şi a hipofizei, hipertensiune, hiper­ter­­mie, hiper­combustie. Pentru că Soarele guver­nea­ză şi func­ţia vizuală, afecţiuni precum glau­co­mul, ke­ra­tita şi cataracta se regăsesc adesea în pa­tologia Le­ului.
În fine, coloana vertebrală şi măduva din ea co­respund în corp energiilor solare şi pot fi afectate de o postură fizică necorespunzătoare.
Remediile homeopatice asociate cu Soarele sunt: Aurum, Phosphorus, Raze de soare, Sangui­na­­­ria, Ruta, Ailanthus, Helianthus, Chamomilla, La­­chesis, Lycopus şi Kalmia.
Metalul care exprimă nobila energie solară este aurul.

Sănătatea mentală

LEUL şi sănătatea
 
Soarele corespunde în astrologie începutului vârstei adulte, când omul porneşte să înţeleagă struc­­turile sociale şi rolul pe care îl poate juca în cadrul acestora. Nevoia tânărului adult este de a se afirma în lume, de a atinge un statut care să îi confere responsabilitate, dacă nu chiar un renume care să trezească admiraţia celorlalţi şi să îl facă să devină un exemplu demn de urmat. Această preo­cu­pare este dominantă în viaţa fiecărui Leu. Dar, evident, nu toţi se descurcă la fel. Diferenţa o face creativitatea. Nu există Leu care să nu aibă un talent, iar măsura în care acesta este descoperit şi cultivat face ca Leul respectiv să fie împlinit şi fe­ricit. Natura generoasă a semnului îl face să se bucure, realmente, dacă vede că talentul său îi bucu­ră şi îi inspiră pe cei din jur, iar acest tip de Leu va deveni mai bogat sufleteşte şi mai profund, pe măsură ce înaintează în vârstă.
Leii care nu-şi depistează vâna creativă se mul­ţu­mesc să ajungă importanţi, prin asocierea cu per­soane cunoscute care să cultive o viaţă mondenă superficială. Aceştia ajung să se plafoneze, pentru că nu s-au preocupat de explorarea propriului po­ten­­ţial. La această din urmă tipologie leonină pot să apară depresii cu debut brusc, care ar trebui tra­tate cu toată seriozitatea, de îndată ce încep să se manifeste.

Remediile din fitoterapie

Heliotropul (Heliotropis europaeum), supra­nu­mit şi vanilia sălbatică, este o plantă cunoscută în primul rând pentru calităţile sale aromatice, dar cea­iul are, pe lângă un miros plăcut, şi proprietăţi diu­retice, permiţând eliminarea lichidelor reţinute în ţesut. Planta stimulează de asemenea circulaţia, aju­tând astfel la eliminarea toxinelor din corp.
Angelica (Angelica archangelica), supranumită şi planta îngerilor, era adesea plantată în curţile mânăstirilor. Legendele spun că însuşi arhanghelul Mihail i s-ar fi arătat unui om evla­vios, în perioada Evului Mediu, în tim­­pul unei epidemii de ciumă, iar planta i-ar fi indicat-o ca remediu. În Ardeal cir­culă o legendă asemă­nă­toare, potrivit căreia Pin­tea haiducul obiş­nuia să bea pălincă amestecată cu angelică, pentru a fi ferit de ciumă şi holeră. Prin­tre multiplele efecte ale plantei, cel de tonic car­diac şi calmant al aritmiilor cardiace face ca an­gelica să fie un bun pro­tec­tor al inimii Leului. Sunt de notat, de asemenea, multiplele efecte po­zitive pe care angelica le are asu­pra sistemului nervos.
Dafinul (Laurus nobilis) poa­te fi folosit de asemenea pen­tru tratarea stărilor de de­pre­sie sau nervozitate, sub formă de infuzie. Şi în afecţiunile gastrice, infuzia de dafin este recomandată. Pentru durerile reumatismale de care Leul su­feră adesea, este indicată crema pe bază de ulei esenţial de dafin.
Lavanda (Lavandula) este cunoscută în primul rând pentru puternicul sau efect calmant, care duce la un somn profund. Durerile puternice de cap pot trece dacă masăm tâmplele cu puţin ulei esenţial de lavandă. Durerile musculare pot ceda la masajul cu unguente pe bază de levănţică.

Regimul alimentar

LEUL şi sănătatea
 
Evident că uleiul de floarea-soarelui nu ar trebui să lipsească din alimentaţia Leului. Seminţele, cru­de sau prăjite, contribuie şi ele la menţinerea stării sale de sănătate, fiind un binevenit lubrifiant gene­ral, capabil să contracareze uscăciunea provocată în or­ganism de căldura solară, specifică zodiei. Ver­de­ţurile cu un înalt conţinut în fier, cum ar fi, de exem­plu, urzica, previn problemele legate de cir­culaţia sângelui şi de anemie. Mierea cea aurie ar fi bine să fie principalul îndulcitor (dar nu adăugată în băuturi când acestea sunt fierbinţi, altfel devine toxică). Pentru majoritatea zodiilor, o die­tă lacto-vegetariană este de preferat uneia ce con­ţine carne, dar "supremul prădător" nu se prea sim­te sătul fără o bucată de carne în farfurie. Ore­zul, aliment com­plet, îi face bine atunci când do­reş­te să se deto­xi­fieze, în urma ocazionalelor excese.
Dintre condimente, îi recomandăm şofranul cel scump (că Leului nu-i priesc, prin definiţie, lucru­rile ieftine) precum şi rozmarinul. Produsele din grâu, considerat un produs alimentar solar, nu ar tre­bui să fie excluse nici măcar din dieta foto­mo­delelor născute în zodia Leu. Fructele care-i priesc Leului sunt cele pârguite direct de lumina Soarelui, nu cele ce se dezvoltă în lumina artificială a sola­rii­lor.

Pietre preţioase şi semipreţioase

Istoric vorbind, egiptenii şi grecii asociau sma­ral­dul şi granatul cu energia solară, în timp ce bi­zan­tinii au păstrat smaraldul şi au înlăturat granatul, înlocuindu-l cu olivina. În cultura ebraică, Leului îi era alăturat carneolul. În Evul Mediu, onixul şi sar­donixul erau considerate pietrele potrivite pentru nativii din Leu, în timp ce astrologia modernă asi­milează topazul cel translucid şi diamantul (împărţit cu Capricornul) cu energia solară a Leului.
Şi acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm "Să­nătate!".
 

 

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
- Fiecare zodie îşi are punctele ei forte şi punctele ei slabe. Pentru a obţine cât mai mult de la ele, astrologii ne învaţă cum să procedăm -

BERBEC
(21 martie - 21 aprilie)
Un moral de fier


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Viaţa dvs. are un ritm ne­bunesc, dar reuşiţi să vă des­cur­caţi graţie mo­ra­lului de fier. Tonice, con­su­maţi un ma­­xi­mum de ener­gie, ceea ce vă ajută - dacă sun­teţi pli­nuţe - să mai daţi jos din kilo­grame. Aţi învăţat să vă ali­men­taţi în mod re­zo­nabil: un mare pas îna­inte, având în vedere tem­pe­ramentul dvs. ex­cesiv.
FORMA FIZICĂ. Optaţi pentru sportul de rezistenţă (mers pe jos, bi­cicletă). Faceţi stretching sau yoga. Înainte de-a vă scula din pat, întindeţi bine vârfurile picioarelor pentru a lăsa energia să urce. Aşezaţi-vă, apoi, pe marginea patului, ridi­caţi braţele şi răsuciţi capul în ambele sensuri. La sfâr­şit, ridicaţi-vă în picioare, fără să vă precipitaţi.
FRUMUSEŢE. Roşul vă subliniază şarmul. Pentru buze şi unghii ale­geţi nuanţe blânde. Purtaţi taioare strânse pe talie şi tocuri înalte, pentru că celor născute în zodia dvs. le place să vadă departe!
SĂNĂTATE. Fructe. Cireşele şi fructele roşii sunt cele mai potrivite. Dimineaţa, un suc de portocale şi la prânz, unul de roşii vă vor da un plus de tonus. Legume. Fasolea uscată (colorată), fiar­tă şi frecată cu puţin caşcaval ras, este deli­cioasă. De asemenea, spanacul şi varza roşie vă fac foarte bine. Şi nu uitaţi usturoiul şi cea­pa, care ameliorează circulaţia sân­gelui.

Reţeta succesului
Evitaţi enervarea. Dimineaţa, pentru a vă pregăti în linişte, treziţi-vă cu 5 minute mai devreme. Dacă sunteţi obo­site, îmbrăcaţi-vă în roşu, este o culoare tonifiantă. Şi pentru a vă tempera firea impulsivă, asociaţi roşul cu puţin verde (un fular, o broşă).


TAUR
(22 aprilie - 21 mai)
Digestia sub control


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Sunteţi cerebrale. Vă cu­noaş­teţi atât de bi­ne, încât intraţi la regim în mo­­mentul po­trivit. Dacă punctul dvs. sensibil este gâtul, emoţiile dvs. se fac sim­­ţite prin dureri de stomac. Fiţi atente, de ase­menea, la balonări şi la problemele digestive.
FORMA FIZICĂ. Fiind zodie de pământ, pi­cioarele dvs. merită în­gri­jiri regulate. Aşezaţi-vă pe un scaun, cu picioarele pe podea şi ridicaţi călcâiele, sprijinindu-vă pe vâr­furi. Aceste mişcări favorizează circulaţia sângelui de la picioare spre inimă. Repetaţi exerciţiul.
FRUMUSEŢE. Bărbaţii vă găsesc frumoase, chiar dacă nu în­drăznesc să v-o spună. Alegeţi culori pă­­mân­tii: maro, ocru, kaki sau bej. A­vând o fru­museţe sen­zua­lă, este bine să folo­siţi pen­tru bu­ze o nuanţă în­chisă de ro­şu, iar pentru ochi nuanţe mai temperate.
SĂNĂTATE. Fructe. Sunteţi adevărate gur­man­de. Pentru a rezista ten­ta­ţiei, mâncaţi mere şi pere. O cură de cireşe - în sezon - vă aju­tă să aveţi o mină bună. Legume. Aveţi mână liberă la le­gu­me. O dată la două săp­tă­mâni, beţi o fiertură de praz, pen­tru eli­minarea to­­xi­ne­lor. Obiş­nu­i­ţi-vă să con­­su­maţi le­gu­mele reci, cu un strop de ulei de măs­li­ne. Ca antreu, mân­­caţi sfec­lă ro­­şie.

Reţeta succesului
La dvs., pielea este capitalul fru­museţii. Îngri­jiţi-o şi oferiţi-vă şe­­dinţe de masaj. Profitaţi de aces­te momente de destindere pentru a vă deschide, vorbind des­­pre dvs., pentru că aveţi ten­dinţa de a fi prea pudice. Gân­diţi mai puţin şi nu în­cer­caţi să găsiţi un sens pen­tru toate acţiunile dvs.


GEMENI
(22 mai - 21 iunie)
Aeriene şi senzuale


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Îndrăgostite de para­do­xuri, produceţi agitaţie pu­nând inimile pe piste greşite. Blonde ca Marilyn Monroe sau brune ca Monica Belucci, vă pla­ce schim­barea. Austeră sau sexy, ele­ganţa dvs. este înnăscută. Dar nu sun­teţi chiar atât de na­tu­­rale cum se pare, iar cu­vin­tele dvs. sunt studiate.
FORMA FIZICĂ. Zodie de aer, ar trebui să lu­craţi pen­tru ţinuta bus­­tului. A­pro­­­piaţi pal­mele şi apă­sa­ţi-le una de alta, res­­pi­rând. În poziţie de drepţi, cu pi­cioa­rele în­tinse, aple­caţi-vă îna­inte, spre vârful pi­cioa­relor, după ca­re reveniţi cu spa­tele întins, dar nu cambrat. Săritul cu coarda sau aler­gatul cu paşi mici favori­zează respiraţia.
FRUMUSEŢE. Fiţi natu­rale. Pentru ocazii spe­cia­le, aplicaţi mascara pe gene şi subliniaţi conturul bu­zelor cu creion roşu. Ma­terialele fluide, aeriene, precum mu­selina, vă vor în­soţi toate mişcările, iar mătasea vă va scoate în evidenţă umerii.
SĂNĂTATE. Fructe. Fructele îmbibate de soare - de exemplu man­go - vă redau su­râsul. Grapefruitul roz vă energi­zează. Legume. O salată de porumb, ardei gras sau castravete, cu orez sau grâu, constituie o mâncare ener­gi­zantă. Mâncaţi năs­turel, păpădie sau frunze de ridichi pen­tru vitaminele şi sărurile minerale pe care le conţin.

Reţeta succesului
Atuul dvs. major este capacitatea de recuperare. În­con­juraţi-vă de prieteni care vor declanşa râsul şi admi­ra­ţia de care aveţi nevoie pentru a iubi. Nu vă jucaţi cu re­gi­mu­rile yoyo.


RAC
(22 iunie - 22 iulie)
Sensibile şi misterioase


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Luna, semnul zo­diacal al ma­ter­nităţii, vă re­tri­mi­te în co­pilărie. La dvs., orice pro­blemă cro­nică de să­nă­tate îşi are ori­ginile într-o de­re­glare mai ve­che. Luna pro­­duce an­goase. Do­mină di­gestia şi se­xuali­tatea. Creaţia es­te îm­părăţia ei, cu con­diţia ca ima­ginaţia dvs. să ştie cum să o ex­pri­me.
FORMA FIZICĂ. Pentru a scăpa de an­goase: postaţi-vă în faţa oglinzii şi ros­tiţi un sunet (de ex. "aum"). Că­uta­ţi-l în interiorul dvs., du­pă care exe­cu­taţi exer­ciţii tră­gând şi sco­ţând în afară - alternativ - burta. Şi pro­nun­ţând în continuare su­ne­­tul ales.
FRUMUSEŢE. Fiind în­dră­gos­­tite, ra­diaţi. Culorile pastel vă conferă graţie, dar fiţi mai în­drăzneţe când vă ma­chiaţi. Gân­diţi-vă la de­­talii: accesoriile şi bi­ju­teriile scot în evi­den­­ţă faţa dvs. as­cun­să. Înce­peţi zi­ua cu un duş bun, ter­minat cu un jet de apă rece pe pi­cioare.
SĂNĂTATE. Fructe. Beţi dimineaţa un suc de portocale, peste care turnaţi o cantitate dublă de suc de morcovi. Pentru ca­ro­ten, o sursă de vita­mi­na A. Legume. Punctul dvs. slab este digestia. Optaţi pentru legumele fier­te şi mes­te­caţi bine alimentele. Lăsaţi castraveţii tăiaţi să se scurgă, înainte de a-i mânca. Pu­teţi folosi cas­tra­ve­ţii şi extern, ca mască pentru închi­de­rea porilor, dacă aveţi te­nul gras. Mixaţi miezul, adău­gaţi 2 linguri de lap­te sau de smântână şi ţineţi-l pe faţă circa 10 minute.

Reţeta succesului
Somnul înlătură grijile şi angoasa. Dacă se lasă aş­tep­tat, ţineţi o cură cu tinctură de sunătoare şi păducel. În timpul regi­mu­lui de slăbit, odih­niţi-vă după-amiaza, măcar de două ori pe săptămână. Mai puţin stresate, îl veţi regăsi pe Mor­feu cu plă­cere.


LEU
(23 iulie - 22 august)
Feminine şi pasionale


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Refuzând mediocri­ta­tea şi neglijenţa, apa­ri­ţiile dvs. sunt întot­dea­una fără cu­sur. Tru­pul dvs. este la fel de pre­ţios ca aurul pe care-l purtaţi la gât. Sunteţi mereu dispuse să în­cercaţi ultimele pro­duse cos­me­tice.
FORMA FIZICĂ. Dimineaţa, strângeţi pumnii şi loviţi-vă uşor de sus în jos. Desfaceţi braţele şi exe­cutaţi mici mişcări circulare. Relaxaţi-vă şi repetaţi exerciţiul de trei ori. Înotul este excelent pentru res­piraţie. Învăţaţi, de ase­menea, să expiraţi şi să ins­piraţi umflând abdomenul.
FRUMUSEŢE. N-aveţi nevoie de mare lucru pentru a vă pune în valoare. Utilizaţi un fond de ten uşor colorat. Nu ezitaţi să purtaţi tocuri înalte care vă scot în evidenţă alura. De altfel, dvs. vă alegeţi îm­brăcămintea în func­ţie de pantofi. Nu numai ma­terialele, ci şi stilul dvs. nu se demodează niciodată.
SĂNĂTATE. Fructe. Prune, corcoduşe, ren­glo­te... sunt fruc­tele cu care pre­pa­raţi tarte, dar şi conserve. Fructele cu sâmburi, precum caisele şi piersicile, pot fi utilizate în cure de 3 sau 4 zile. Legume. Foarte digest, dovlea­cul se consumă sub formă de supă, dulceaţă sau în tarte. Fasolea albă sau verde, gătită cu ulei de floarea-soarelui, agre­men­tează carnea roşie. O cură cu lăptişor de matcă sau cu magneziu se impune din când în când.

Reţeta succesului
Înainte de a începe un regim, întrebaţi-vă dacă îl faceţi pentru dvs. însevă sau pentru ceilalţi. Pro­blema este să vă simţiţi bine în propria piele. Trupul dvs. vă aparţine: cu cât vă veţi cunoaşte mai bine, cu-atât mai uşor vă veţi menţine în formă.


FECIOARĂ
(23 august - 22 septembrie)
Între cumpătare şi exces


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Perfecţioniste, aspectul dvs. este întotdeauna im­pe­ca­bil. Este, de altfel, reflexul unei lipse de în­credere în dvs.: vă îndoiţi de şarmul dvs. De aceea, în­ce­peţi prin a vă iubi şi veţi fi şi mai fru­moase...
FORMA FIZICĂ. Practicaţi un sport împreună cu prietenii, este util şi totodată agreabil: bad­ming­ton, volei pe plajă etc. Veţi a­pre­cia aceste întâlniri. Postaţi-vă în faţa oglinzii şi rotiţi-vă umerii înainte şi înapoi. După care faceţi câteva exer­ci­ţii pentru abdomen.
FRUMUSEŢE. Fiind o zodie de pământ, te­ra­piile cu apă vă fac foarte bine. Pen­tru ma­chiaj, în schimb, optaţi pen­tru ma­­ro şi brun închis. Înlocuiţi eter­nul pan­­ta­lon cu o rochie sexy şi veţi primi com­pli­men­te.
SĂNĂTATE. Fructe. Ron­ţăiţi mere, este ex­ce­lent pentru ma­xilare. Fo­losiţi-le, de asemenea, pen­tru tarte. Merele taie foa­mea, aşa că este bine să le lu­aţi la serviciu. Ames­tecaţi-le cu nuci în salate mixte. Fibrele in­so­lubile din mere şi acizii graşi din nuci combat co­lesterolul. Legume. Având intestine fra­gile, puteţi consuma orez cu mazăre, linte sau fasole uscată. Aceste trei legume vă vor îmbunătăţi digestia. Mân­caţi, de asemenea, ridichi negre sau fasole verde pentru a favoriza tran­zi­tul intestinal. În ceea ce pri­veşte prazul sau cea­­pa, mâncaţi-le reci, cu puţin ulei de măs­line.

Reţeta succesului
În ciuda unui aer senin, sunteţi ade­se­ori crispate, fiind­că aveţi tendinţa să interiorizaţi ab­so­lut tot. Ur­ma­­re: o creş­tere sau o scă­­dere în gre­utate. A­cordaţi-vă un răgaz şi re­flectaţi ce vă place la dvs. şi ce doriţi să mo­di­fi­caţi.


BALANŢĂ
(23 septembrie - 22 octombrie)
Seducătoare şi nesupuse


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Vreţi să seduceţi, fiind­că vă place să vă faceţi dorite. "Subjugaţi" timpul, nu pentru a-l opri în loc, ci pen­tru a profita de el la ma­xi­mum. Căci dacă gurile rele vă cri­tică tem­peramentul in­de­cis, ele uită că dvs. aveţi ta­lentul de a-i împinge pe cei­­lalţi să aleagă pentru dvs.... în sen­sul care vă convine cel mai mult.
FORMA FIZICĂ. V-ar plăcea să mergeţi cu bicicleta, cu condiţia să nu fiţi singure. Sunteţi convinse că vă puteţi menţine în for­mă amuzându-vă. Postaţi-vă în faţa oglinzii, ridicaţi un picior îndoit şi efectuaţi miş­cări circulare cu gamba. Schimbaţi piciorul şi repetaţi exerciţiul.
FRUMUSEŢE. Aveţi ceva de prinţesă care vă face să visaţi la rochii de culoarea timpului, a lunii şi a soarelui. Aveţi ochi pentru a descoperi veşminte unice, accesorii care să vă meta­mor­fozeze. O pudră invizibilă, o coafură nouă, posedaţi ba­gheta magică a frumuseţii.
SĂNĂTATE. Fructe. Mâncaţi dimineaţa o banană tăiată rondele garnisită cu miere. Continuaţi cu un bol cu cereale şi o să vă simţiţi pline de vioi­ciune. Pentru ten, ţineţi din când în când o cură de struguri. Legume. Mărarul (anasonul) este diuretic şi bun pen­tru vezică. Andivele fierte şi gratinate (cu şuncă) sunt - în acelaşi timp - hrănitoare şi digeste.

Reţeta succesului
Dacă vă apucaţi de o activitate sportivă, încercaţi s-o continuaţi regulat, pe tot parcursul anului, pentru a pro­fita de ea din plin. Vă veţi simţi mai destinse şi mai tonice. Este bine să începeţi un regim luni, dar dacă marţi v-aţi oprit, nu aş­teptaţi săptămâna următoare pentru a-l relua.

SCORPION
(23 octombrie - 22 noiembrie)
Fascinaţie cu orice preţ


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Conştiente de capacităţile dvs., vă place să trans­mi­teţi ceea ce ştiţi. Vă puneţi multe în­trebări în le­gă­tură cu dvs., dar într-un mod cons­tructiv, cu sco­pul de a vă cunoaşte mai bine. Pentru a vă pune la încercare, înce­peţi un re­gim, urmărind cât timp veţi fi în stare să-l res­pec­taţi...
FORMA FIZICĂ. Îno­taţi sau vâsliţi, pentru a vă solicita întreaga mus­cu­latură. Dar nu uitaţi relaxarea. Staţi în pi­cioa­re, cu mâi­ni­le pe şolduri şi răsuciţi bazinul spre dreapta şi spre stân­ga. Aplecaţi-vă apoi înainte, cu picioarele şi spatele bi­ne întinse, şi respiraţi.
FRUMUSEŢE. Blonde, un costum de culoare neagră vă va evi­denţia su­fletul pasional. Brunete, un taior roşu va fi sem­nătura pre­zenţei dvs. Zodia dvs. adoră dantela nea­gră şi pietrele pre­ţioase care vă influenţează mag­ne­tismul.
SĂNĂTATE. Fructe. Alune, nuci sau nuci de cocos - vă plac fructele cu coajă. Mig­da­lele sunt excelente pen­tru piele sub formă de ulei. Căp­şu­nile roşii şi dulci vă vor satisface gur­man­deria. Sub formă de mas­că, ele conferă te­nului o strălucire du­rabilă. La sfâr­şi­tul ve­rii, cu­le­geţi fructe de pădure şi fa­ceţi dul­cea­ţă. Legume. Le­gu­mele co­lorate vă tre­zesc sim­ţu­rile: veţi mân­ca cu plă­cere vinete, do­vle­cei şi gogoşari, cu toa­te so­su­rile posibile. Spa­nacul crud sub formă de sa­lată vă va feri de anemie şi vă va ajuta să arătaţi bine.

Reţeta succesului
Auziţi adeseori reflecţii, precum: "Eşti Scorpion, asta spu­ne tot". Acceptaţi să vă ară­taţi lipsurile sau părţile sla­be, scutindu-vă, astfel, de momentele de sin­gu­rătate. Veţi recunoaşte care sunt pri­etenii buni: cei care în perioadele sum­bre vă sunt alături pentru a vă ajuta să vă ridicaţi din nou.


SĂGETĂTOR
(23 noiembrie - 22 decembrie)
Optimiste şi energice


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Sunteţi capabile să eco­nomisiţi energie, fă­când pa­uze. Diplomate de obicei, vi se întâmplă să lansaţi re­flec­ţii aspre, fără motive apa­ren­te. Fericirea dvs. se hră­neşte cu op­ti­mism şi exaltare. Lă­saţi-vă amuzate de un "clovn" în­dră­gostit, care să vă în­conjoare cu tan­dreţea lui.
FORMA FIZICĂ. Şoldurile şi coap­sele au nevoie de toată atenţia dvs.: mergeţi cu pas în­tins, oriunde v-aţi afla. Di­mi­nea­ţa, cul­ca­ţi-vă pe bur­tă şi con­tractaţi muş­chii fe­sieri pentru a-i în­tări. În picioare, îndoiţi ge­nun­chii şi reveniţi în po­ziţia iniţială, de 10 ori.
FRUMUSEŢE. Păreţi complet sa­tis­­fă­cu­te. Pe chi­pul dvs. se re­­găsesc - con­comitent - fe­me­­­ia, soţia, ma­ma şi fetiţa. Mâi­nile dvs. vorbesc şi me­rită să le în­gri­jiţi cu creme pro­tec­toa­re. Dar for­ma dvs. se vede mai ales după păr. Hră­niţi-l, coafaţi-l, faceţi-vă şu­vi­ţe - blon­de sau roşcate, ele vă vor în­dulci trăsă­tu­ri­le.
SĂNĂTATE. Fructe. Îndrăgostite de natură, vă plac fructele pe care le puteţi culege plim­­bân­du-vă: afine, mure, frăguţe - sub toate formele (tarte, dul­ceaţă). Pe­pe­nele roşu, mai digest decât cel gal­ben, vă poate reconforta ficatul. Legume. Anghinarea este, de fapt, gar­da de corp a fi­ca­tului dvs., per­mi­ţân­du-vă să eliminaţi toxinele. O puteţi con­su­ma crudă, fiartă sau sub formă de ceai. La început vă va sur­prinde gustul ei amar, dar îi veţi simţi repede efectul be­nefic. Sparanghelul de sezon este o garnitură delicioasă, ca­re nu dăunează silue­tei, dacă-l preparaţi cu un sos vi­ne­gretă uşor.

Reţeta succesului
O stare uşoară de deprimare? Faceţi un tur de ma­ga­zine şi vă veţi reveni imediat. Sau o plimbare lungă, cu pi­cioa­rele goale, pe o plajă cu nisip fin. Dacă vă îngrijorează kilogra­mele, mergeţi cu bicicleta. Este utilă nu doar pentru picioare, ci pentru tot corpul.


CAPRICORN
(22 decembrie - 20 ianuarie)
Tenace şi ordonate


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Dezordinea vă înspăimântă, pentru că aveţi nevoie de repere. Schimbările de orice fel - loc, climă, serviciu, dragoste - vă produc angoase. Adevărata fire v-o arătaţi într-un cerc restrâns. Ştiţi să daţi sfaturi şi-i ascultaţi pe ceilalţi cu răbdare.
FORMA FIZICĂ. Dacă simţiţi nevoia să vă relaxaţi, luaţi o minge elas­tică şi apă­saţi-o cu degetele, schimbând me­reu mâna. Aşe­zate pe scaun, redresaţi-vă bustul trăgând ume­rii înapoi, fără să cam­braţi spatele, şi coborâţi, din nou, umerii, unul după altul.
FRUMUSEŢE. Puţin bej sau gri pe pleoape vă îndul­ceşte ex­pre­sia. Dezgoliţi, subtil, părţi ale spatelui sau ale pi­cioarelor. Veţi câştiga în sen­zua­li­tate şi veţi suscita dorinţa. Lan­ţurile şi brăţările con­feră miş­cărilor dvs. o oarecare sprin­te­neală ve­selă.
SĂNĂTATE. Fructe. Vă desfătaţi realmente cu dulceaţă şi fructe con­servate. Rabarbărul întăreşte stomacul şi alungă starea de irascibilitate. Gutuile nu se găsesc în toate ano­tim­pu­rile, dar aceste fructe, pre­pa­rate sub formă de peltea, vă regularizează in­tes­ti­nele. Legume. Legumele verzi vă sunt benefice: Broccoli, varza de Bruxelles, spa­nacul sunt nişte garnituri excelente. Folosiţi sucul aces­tor legume pentru a par­fuma carnea. Pre­­săraţi peste bucate pă­trunjel verde, foarte bogat în vi­ta­mina C, oli­go-elemente şi să­ruri minerale. Lu­­minează tenul!

Reţeta succesului
După nopţile agitate, nu aveţi o mină prea bună. Mergeţi pe jos şi ur­caţi pe mun­te. Picioarele dvs. vor apre­cia efortul de­pus. Când sun­teţi singure, profitaţi şi cân­taţi cu voce tare sau scoa­teţi câ­te-un strigăt: stresul dispare în na­tură. În caz de obo­­seală sau extenuare, mân­caţi un gălbenuş de ou ames­tecat cu miere.


VĂRSĂTOR
(21 ianuarie - 19 februarie)
De la seriozitate la fantezie


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Vă simţiţi unice, diferite. Şi chiar dacă nu vă plac nici rutina, nici regulile, sunteţi, to­tuşi, tra­di­ţio­naliste: idealul dvs. sunt căs­nicia şi o viaţă de fa­mi­lie stabilă, pen­tru a vă sa­tis­face nevoia de a fi pro­tejată.
FORMA FIZICĂ. Sunteţi atrase de sporturile tonice. Serile, sunteţi primele pe ringul de dans şi dansaţi până la ziuă. Pen­tru ca articulaţiile să fie mai mobile, faceţi exerciţii de rotaţie pentru încheietura mâinilor, a coatelor şi a umerilor. Con­tinuaţi cu gleznele şi coapsele.
FRUMUSEŢE. Bărbaţii cad pradă şarmului dvs. irezistibil. Dar nu vă jucaţi prea mult, pentru că s-ar putea să fie pe­riculos! Vă place să ieşiţi în evidenţă prin ţi­nute surprinzătoare, mariaje de ţesături di­ferite şi parfumuri masculine. Din călătoriile dvs. aduceţi bijuterii şi veşminte rare.
SĂNĂTATE. Fructe. Valoarea nutritivă a avocado-ului vă potoleşte nervo­zi­tatea. Consumaţi-l cu porumb sau pe pâine, cu puţin ulei de măs­­line. Desfătaţi-vă cu fructe exo­tice (fruc­tul pasiunii, papaya etc.). Legume. Dacă vă simţiţi de­pri­mate, mâncaţi legume uscate, soia, spanac sau linte, bogate în magneziu şi zinc. Pentru a vă remonta şi pentru a regăsi pofta de viaţă, ronţăiţi - la prânz - una sau două tulpini de ţelină. Veţi câştiga în dinamism.

Reţeta succesului
Decât să respectaţi mulţimea de termene înscrise în agendă, luaţi-vă mai bine o vacanţă, strecurând în bagajul dvs. câteva reţete originale.


PEŞTI
(20 februarie - 20 martie)
Intuitive şi fragile


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Pentru dvs. universul este un ocean pe care plutiţi. Fluide, aproape trans­pa­rente, lăsaţi în memorie o im­presie de lejeritate. Funcţionaţi conform riturilor şi ano­timpurilor care vă aparţin. Ceea ce vă ghidează este ins­tinctul dvs. şi navigaţi în mod intuitiv.
FORMA FIZICĂ. Vă simţiţi foarte bine în apă, dar aveţi picioare sen­si­bi­le. Evitaţi exerciţiile vio­lente. De 2-3 ori pe săptămână, seara, faceţi o baie la picioare - cu apă sărată, călduţă -, după care masaţi-vă fiecare deget în parte. Executaţi următorul exer­ciţiu: culcaţi-vă pe podea şi ridicaţi trunchiul, fără să forţaţi, încercând să atingeţi cu mâinile degetele de la picioare.
FRUMUSEŢE. Preferaţi stilul natural artificiilor de tot felul. Pentru a avea o piele frumoasă, o îngrijiţi cu multă con­ştiin­cio­zitate. Sub privirea complice a par­tenerului, vreţi să fiţi altele: vă îmbrăcaţi excen­tric, purtaţi perucă şi pantofi cu tocuri înalte.
SĂNĂTATE. Fructe. Pentru a vă limpezi vo­cea şi a fi în formă, beţi un suc de lă­mâ­ie, îndulcit cu pu­ţină miere. Dacă vi se face foame, ronţăiţi fructe us­cate, de pre­fe­rin­ţă ananas sau mere us­ca­te, cu ca­lorii mai pu­ţi­ne. Legume. Uşor de gă­­tit, orezul, grâ­ul sau po­rum­bul, îm­­pre­ună cu le­gumele verzi (fa­sole, bro­cco­li, spa­­­nac) sunt o gar­­ni­tură ex­ce­lentă pentru peş­tele făcut la grătar. Con­su­maţi cât mai mult peş­­te de mare, şi o da­tă pe săp­tă­mâ­nă, scoici sau stri­dii.

Reţeta succesului
Cuvintele sunt "în­cuiate" în inima dvs. ca perla în scoică. Şi totuşi, când puteţi să vă destăi­nuiţi unor per­­soane de încredere, vă sim­ţiţi eliberate. Nu le cereţi celorlalţi să ghi­cească tot. Pentru ca ei să vă devină com­pli­ci, tre­buie să le vor­biţi des­­pre dvs.
 

 

MIRCEA RADU: "E nevoie ca România să fie cunoscută, în primul rând, de români!"

MIRCEA RADU: "E nevoie ca România să fie cunoscută, în primul rând, de români!"

MIRCEA RADU: "E nevoie ca România să fie cunoscută, în primul rând, de români!"
 
Hai la masa cu poveşti!

- Vedetă consacrată pe micul ecran, Mircea Radu pune, temporar, televiziunea în cui şi se avântă într-un proiect îndrăzneţ pe internet: "Poveşti cu gust", relatări despre bucătăria tradiţională a românilor, descoperită "la sursă", în sate nepoluate de influenţa urbană -

Ospăţ la Costeşti

- În plină vară, când lumea visează la li­bertate şi la vacanţă, tu stai cu motoarele turate la ma­xi­mum într-un proiect nou-nouţ: "Poveşti cu gust". Oferă-ne nouă reţeta, în avanpremieră...

- Proiectul nostru online, "Po­veşti cu gust", s-a născut din dorinţa de a întâlni oameni buni şi locuri încântătoare, de a descoperi reţete de mâncare făcute la mama lor. Dincolo de peisajele care-ţi taie răsuflarea, Ro­mâ­nia are o gastronomie de po­veste, prea puţin cunoscută. Ne-am oprit la mici, sarmale, cârnaţi şi cior­bă de burtă. Bune şi astea, fără în­do­ială, dar e prea puţin. Putem de o mie de ori mai mult. Nu în ultimul rând, am intrat în acest proiect, "Poveşti cu gust", şi datorită unor prieteni cre­ativi, oameni de tele­vi­ziu­ne serioşi, Ma­rius Toader şi Adrian Robe, ală­turi de care simt că pot des­co­peri le­gende şi pot spune cu talent po­veşti cu gust.

- Cred că proiectul acesta se vrea ce­va mult mai mult decât unul cu­li­nar...

- Ai intuit corect, e mai mult decât un proiect culinar. Cred că ori­ce lucru temeinic începe cu o masă bună, de la afaceri până la o relaţie de dragoste. Abia după ce ai mâncat bine poţi sta la poveşti în tihnă, la un pahar de vin şi o ceaşcă de cafea. "Poveşti cu gust" ia startul ca fiind un proiect culinar, dar îl vrem condus pe mai multe direcţii - către ridicarea turismului, către îmbună­tăţirea ca­lităţii serviciilor şi către dez­vol­tarea comunităţilor locale. Nu în ultimul rând, îl vrem crescut în direcţia unei conştientizări a bogăţiilor pe care noi le avem, un soi de redescoperire a noastră, ca neam frumos. Ce aştept de la "poveşti cu gust"? Aştept ca oamenii să vină la evenimentele gastronomice pe care le pregătim în fiecare weekend şi să guste din bucatele pregătite chiar de localnici. Toate preparatele sunt 100% naturale şi provin din gospo­dă­riile oa­me­nilor, de la stânele din munţi ori de la pro­ducători cu mici ferme de familie, iar la fiecare în­tâlnire, o gospodină va găti sub ochii partici­pan­ţilor unul dintre preparatele delicioase ale zonei, dez­văluind pas cu pas o reţetă autentică, păstrată din bătrâni. Mesele se vor întinde în satul Cos­teşti, la poalele cetăţii dacice Cetăţuia din Munţii Orăştiei, în locaţia cu cea mai frumoasă prive­lişte asupra văii care duce spre capitala regatului dac, Sarmizegetusa Regia. Toate datele despre cum se ajunge şi ce se poate face în zonă sunt pe site-ul nostru www.povesticugust.ro şi pe pagina de Facebook "Poveşti cu Gust". 

"Spre cer, în Platoul Luncanilor"

MIRCEA RADU: Una cu natura
 
- De ce aţi ales ca loc al poveştilor zona de mun­te a Hunedoarei?

- Răspunsul e simplu: Hunedoara este un ţinut superb şi insuficient cunoscut. Admirasem unici­tatea acestui judeţ nu doar din cărţi cu poze, ci din vremea în care mer­geam prin ţară, cu Caravana emi­siunii "Din Dragoste". Îmi amin­team de nume­roa­sele puncte de atracţie ale Hunedoarei, de zimbrii din Ţara Haţegului (zimbrii născuţi toţi în România, cu nume care încep cu RO - Romina, Roxana, Ro­ma­­ni­ţa, Romeo) şi de Piţărăii (colin­dă­torii de Cră­ciun) din zona momâr­lanilor, de pe Valea Jiului, care aduc noroc. De Ţara Zarandului (locul de naş­tere al părintelui Arsenie Boca), cu portul ei popu­lar sobru şi elegant, de Valea Mureşului şi Ţinutul Pădurenilor despre care, din păcate, majoritatea românilor (în această categorie mă includ şi eu) ştiu in­su­ficient. N-aş vrea să uit nici de virşli, acei câr­nă­ciori din carne de capră, care se fierb şi apoi se înea­că în muştar şi se înghit cu ochii închişi, ca plăcerea să fie bine înţeleasă şi netulburată de niciun alt simţ.

- Întâmplarea face ca această regiune a ţării de la poalele Re­tezatului şi Pa­rân­gului să fie un fel de a doua casă pentru Formula AS (am publicat zeci şi zeci de reportaje din zonă). Ce te-a impresionat pe tine cel mai mult pe aceste melea­guri da­cice?

- Dacă urci din Costeşti spre Pla­toul Luncanilor şi ajungi la Târsa, ai parte de peisaje ireale. E un drum care o ia spre cer, trecând prin păduri de fag şi stejar, prin poieni înmires­mate şi multicolore, pe lângă ferigi înalte cât un stat de om şi mesteceni imperiali, care vibrează în aerul curat al înăl­ţimilor. Oamenii sunt săritori, te ajută când ai nevoie şi grăiesc calm şi cu căldură despre locurile lor natale. Iar mâncărurile... cel mai bine vorbesc despre bucatele locului filmele pe care le facem noi, la "Poveşti cu gust".

- Se limitează poveştile voastre la ju­de­ţul Hunedoara sau vom gusta şi din buca­tele altor regiuni?

- Pentru moment, scoatem la iveală tot ce-i frumos din Hunedoara. Nu ştim încă unde vom face filmări în viitor.

"Marii maeştri"
MIRCEA RADU: Echipa: Adrian Robe (la foc) şi Marius Toader
 

- Demersul tău îmi aduce aminte de regretatul Radu Anton Roman şi fabu­loa­sele sale emisiuni tv culinare. A fost o sursă de inspiraţie pentru tine? 

- Radu Anton Roman este (evit să spun că a fost, întrucât ce a lăsat în urma lui, fai­ma acestui om, sunt pentru totdeauna vii) cel mai bun şi mai consistent "descriitor" român de ritualuri culinare. Mai sunt şi alţii, desigur, dar fie sunt prea tehnici în limbaj (trebuie să ai Institutul Gastronomic Paul Bocuse ca să înţelegi ce au vrut să zică),  fie sunt preţioşi (spun "Am să ung o felie de pâine cu unt" cu o morgă, cu o im­portanţă, de parcă ar trebui să decidă într-o situa­ţie de viaţă şi de moarte) sau sunt atât de anti­patici, încât nu trec nici ecranul, şi nici dincolo de hârtia de ziar. De asemenea, Radu Anton Ro­man cred că e primul care a înţeles ce loc im­portant are gastronomia în cultura unui popor şi câte avantaje, unele încă nebănuite, poate aduce conceptul de turism gastronomic. Aşadar, da, el va rămâne mereu o inspiraţie, dar mai sunt şi alţii pe care-i ad­mir pentru talent, fler, scriitură, simţ al umorului, oameni ale că­ror emisiuni le urmăresc cât de des pot - Anthony Bourdain, Jamie Oliver, Gennaro Contaldo.

- Eşti tu însuţi bucătar ama­tor?

- Să zicem... Îmi place să mă­nânc, dar şi să gătesc, în egală măsură, mâncăruri necomplicate, felul doi-uri tradiţionale şi sănă­toa­se,  salate şi paste în toate com­­­binaţiile posibile. Nu mă bag la deserturi, Raluca, soţia mea, e me­seriaşă pe zona asta, dar eu sunt cel care face pâine în casă. O fac cu gândul la sănătatea co­piilor mei, cu mare plăcere, şi în aşteptarea mirosului şi gustului de pâine caldă, care nu se poate compara cu nimic în lumea asta. Apoi, ca orice om care bucătăreşte amator şi entuziast, citesc cărţi de bucate, investesc în lucruri de calitate pentru bucătărie, iar "Paprika TV" e pe butonul 1 al telecomenzii.
MIRCEA RADU: Pe gustate
 

- Aş zice că priceperea ta cuprinde şi alte zone ale rafinamentului. Esti şi un talentat mânuitor al condeiului, de exemplu. Dragul pentru scris este şi el un imbold pentru a porni un astfel de pro­iect? 

- Mulţumesc pentru apreciere, Bogdana. Răs­punsul este afirmativ. Da, proiectul acesta a fost şi un stimulent pentru a-mi hrăni pofta de scris... Din păcate, deocamdată, nu am timp de altceva decât filmări, scriptul reportajelor, să răspund la interviuri şi să pun câte o pastilă zilnic pe Facebook. Asta e...

- În ultima vreme, Ro­mânia este pricină de în­dră­gostire pentru mulţi străini. Românii mai de­grabă pleacă spre alte zări. Oare îşi cunosc ei ţa­ra suficient?

- În primul rând, e nevoie ca ţara să fie cu­nos­cută de noi, românii. Când îmi cumpăr o haină, abia în al doilea rând mă interesează ce zice lumea când mă vede cu ea, important e să îmi placă mie. Aşa şi cu România, trebuie întâi să o cu­noaş­tem ca să vor­bim şi altora despre ea.  Apoi, mai e şi năravul ăsta cu vorbitul de rău despre România. Dacă noi nu devenim un popor, ci continuăm să fim o populaţie care se ceartă continuu, nu vom ajunge nicăieri.

Fericirea lucrurilor normale

MIRCEA RADU: La Târsa
 
- Mircea, dar tu, personal, ce mai faci? Esti bine, eşti să­nătos? 

- Da, mulţumesc de între­bare. Inclusiv spon­di­loza mea cervicală de care sufăr cedează, se pare că aici, în zona asta, sunt nişte energii miraculoase, sau poate că duhurile dacilor mă sim­patizează, că, uite, nu mă mai supără nimic.

- Ai tăi sunt bine, şi ei, fa­milia ta minunată, pe care o aperi cu atâta discreţie de mi­zeria tablo­idelor...

- Lucrurile bune se pot face şi cu discreţie, nu?... Cât despre mizeria tabloidelor, chiar dacă aş fi vrut să o bag în faţă pe Raluca, şi tot n-aş fi reuşit. Ea e medic, e asistent universitar, vine dintr-o altă zonă decât mine şi nu e atrasă deloc de lumea asta în care eu mă învârt.

- Cum reuşiţi să păstraţi armonia dintre voi, în aceste vremuri atât de haotice, atât de lipsite de valori, cum sunt cele prezente? Un jurnalist şi un medic care au şi două minuni de copii mai au timp de ei înşişi?

- Ne păstrăm fericiţi făcând lucruri normale. Ieşind în natură, mâncând împreună, râzând din ni­mic, făcând câteodată excese simpatice, cum ar fi mul­tă apă pe jos la duş, sau muzica dată la ma­xi­mum, la un pasaj anume, dormind împreună cu co­piii noştri. Simplitatea, necomplicarea inutilă a lu­cru­rilor, e una dintre căile către armonie.

- Ce le povesteşti copiilor tăi despre ţara lor, când te întorci acasă din deplasări?

- Îi duc şi pe ei, să vadă şi să simtă. Geografia o vor învăţa din cărţi, din fotografii, din filmuleţe postate pe facebook sau youtube, dar o vor înţelege şi îndrăgi plimbându-i pe dealuri, pe creste, prin galbenul câmpiilor, făcând castele de nisip pe plaja Mării Negre. Şi cu istoria am să le fac cunoştinţă pe viu, am să îi plimb pe la muzee, dar am să îi duc şi la Mânăstirea Comana unde, printr-o nişă, se pot vedea craniile găurite de glonţ sau crăpate de securi ale unor oameni, majoritatea tineri, care au luptat şi au murit pentru ca noi să trăim într-o ţară ca asta. Şi ca să simtă istoria acestui neam, i-aş duce la o li­turghie făcută într-o biserică veche, de sat. I-aş pur­ta pe uliţe şi aş intra în vorbă cu oamenii care îmi ies în cale. I-aş pune să le urmărească gesturile şi privirea, amestecul acela de simpatie, timiditate şi re­ţinere pe care-l are orice ţăran român. Le-aş da să mă­nânce mere direct din pom, castraveţi rupţi din vrej, slănină cu ceapă roşie şi pâine caldă din cup­tor. Apoi, de pe un deal, în susurul greierilor şi-n mi­rosul ierbii şi-al florilor de câmp, să asistăm îm­preună, la un apus de soare. Să vedem cum soarele intră în pământ, făcând ca aerul să tremure uşor.
MIRCEA RADU: Pe Platoul Luncanilor
 

- Pentru ca toate visele tale să fie posibile, e nevoie să trăim într-o ţară normală, cu o realitate normală, bazată pe valori. Cum vezi tu, Mircea, viitorul României şi al pruncilor ei?

- România nu e altceva decât îi sunt fiii. Cât de demni, de harnici, de talentaţi vom fi noi şi copiii noştri, aşa va fi şi ţa­ra... Cu cât fiecare pri­ce­pe mai repede că de­pinde de el bu­nă­starea şi faima ţării lui, cu atât mai bine. Cu cât se înţelege că mersul la vot este obliga­toriu pentru sănă­ta­tea morală a unui neam, cu atât mai bine.

Foto: MARIUS TOADER