marți, 31 iulie 2018

Zodiacul copacilor

Zodiacul copacilor

Zodiacul copacilor
 
Potrivit unor cre­dinţe şi tradiţii străvechi, "po­mul frate" are o legătură foarte apro­pia­tă cu destinul nostru, în funcţie de data naşterii. Pe lângă faptul că vom descoperi trăsături de per­sonalitate ase­mă­nă­toare, lui ne putem destăinui sau ce­re ajutor şi ocrotire.

Bradul (Misticul)
02 ianuarie - 11 ianuarie, 05 iulie - 14 iulie


Nativii acestor perioade sunt per­soane frumoase, severe şi reci, că­rora le plac bijuteriile şi parfu­mu­rile, locuinţele elegante, fastuoase, călătoriile, mai ales în străinătate. Sunt longevivi, dar e greu de trăit cu ei, de­­oarece au o fire pretenţioasă, capricioasă, sin­gu­ra­tică. Nu sunt influenţabili, sunt tăcuţi, in­tro­ver­tiţi şi nu prea veseli. În dragoste, le place să pri­meas­că mai mult decât oferă şi nu sunt niciodată mul­ţumiţi. Au o in­teligenţă peste medie, nu suportă me­dio­cri­ta­tea, sunt înclinaţi spre studii, spiritua­litate. Sunt loiali fa­ţă de prieteni, care nu sunt prea nume­roşi, selecţia lor fiind severă.

Ulmul (Moralistul)
12 ianuarie - 24 ianuarie, 15 iulie - 25 iulie


Fizic, nativul din zodia Ul­mului es­te o persoană ro­bus­tă, frumoasă, at­le­tică, genul după care se întorc pri­vi­rile când trece pe stradă. Cu toate acestea, nu în­cear­că să-şi pună fizicul în valoare, iar cu tre­cerea ani­lor şi înaintarea în vârstă, are ten­din­ţa de a se în­gră­şa. Se îm­bra­că prac­tic pentru a se simţi bine în ţi­nuta res­pectivă. Are o fire calmă, pa­cifistă, se mul­ţu­meş­te cu puţin şi evi­tă com­pli­caţiile. Este de o sin­ce­ritate de­zar­mantă, având multă încredere în oa­meni. Spiritul său moralist îl face ade­sea insu­portabil, iar cu cei apro­piaţi de­vine adesea tiranic. Ştie să-şi folo­seas­că in­flu­enţa, iar pre­tenţiile lui sunt de obicei pro­por­ţionale cu dra­gostea pe care o poartă. Este o fire ge­neroasă şi po­se­dă simţul umo­ru­lui.

Chiparosul (Fidelul)
25 ianuarie - 3 februarie, 26 iulie - 4 august


Este un tip perfect adap­ta­bil îm­pre­jurărilor şi con­diţiilor de viaţă. Se mul­ţumeşte cu puţin şi nu-şi pro­pune să reu­şească în viaţă, să devină celebru. Îl in­te­resează bunăstarea, detestă singurătatea şi de aceea va fi înconjurat de obicei de o familie nu­me­roasă. Se lasă condus în viaţă, îi plac mesele copioase, siestele pre­­lungite, reveriile. Este fidel în iubire până la moar­te şi se îndrăgosteşte o singură dată, pentru tot­dea­una, străduindu-se să-şi păstreze dragostea. Are o fire me­ditativă, calmă, po­to­lită, plăcându-i să tră­ias­că li­niş­tit, în mijlocul celor pe care-i iubeşte. Aceasta nu în­seam­nă că viaţa alături de el nu poate fi monotonă, plic­tisitoare.

Plopul (Pesimistul)
4 februarie - 8 februarie, 1 mai - 14 mai, 5 august - 15 august


Zodiacul copacilor
 
În tinereţe este înalt şi frumos, dar îmbătrâneşte urât, deoarece su­fe­ră un pro­ces de decădere, des­cu­ra­jare, de­lă­sa­re, îm­potriva căruia nu lup­tă. Trebuie să-şi alea­gă foarte bi­ne aşezarea în care vrea să trăiască, de­oa­rece nu orice loc este favorabil dez­vol­tării sale. În apa­ren­ţă pare puternic, dar în rea­li­ta­te su­feră pentru cele mai mărunte lucruri, fiind în per­ma­nenţă măcinat de dureri ascunse. Pare boem, puţin materialist, dar în realitate este diabolic de pri­ceput în a câştiga bani, devenind adesea chiar apu­cător. Este foarte organizat, se gândeşte la viitor, dar arareori este fericit în căs­nicie, fiind prea sensibil, independent şi ascunzându-şi veşnic pro­blemele printr-o indife­ren­ţă falsă, stu­dia­tă, surâ­zătoare. Îşi tratează partenerul cu nesin­ce­ri­ta­te. Dispreţuieşte munca manuală. Este po­sibil să aibă accidente în viaţă.

Simborina (Optimistul)
9 februarie - 18 februarie, 16 august -23 august


Un om solid, musculos, care se adaptează uşor în orice împrejurare, oricăror circums­tan­ţe. Are mania gran­dorii, vi­sează deseori luxul şi confortul, dar poate dormi la fel de bine şi sub cerul liber. Este des­chizător de drumuri, hotărât, decis, tranşant, im­punându-şi opi­­niile, necunoscând sensul cu­vân­tului "timiditate". Une­ori pare susceptibil şi nu suportă glu­mele care se fac pe seama lui. Alteori se pune sin­gur în situaţii mai puţin plăcute, deoarece este lipsit de cel mai elementar simţ de prevedere. Nu are dis­cer­nământ suficient şi con­­sideră că are dreptate în­tot­­dea­una, încăpă­ţâ­nân­du-se să ducă la îndeplinire ceea ce consideră el că este bine. Este excesiv în toa­te privinţele şi va avea o viaţă pro­fe­sională agitată.

Pinul (Rafinatul)
19 februarie - 28 februarie, 24 august - 2 septembrie


Dotat cu simţul esteticului, rafi­namentului, de­co­ra­tivului. Îi place să trăiască într-un cadru agreabil, altfel nu se poate dez­vol­ta. Îl interesează de­co­­ra­ţiu­nile, este activ, curajos, suportând ad­ver­sită­ţile cu ca­pul sus. Rapid şi efi­cient, nu se teme de nimic. Este sociabil, prietenos, amabil, dar prin fap­tul că iubeşte mai mult propriul confort, devine ego­ist. Punctul său vulnerabil este dragostea. Fire pasio­nală, se aprinde repede, se avântă în grabă, şi când îşi re­găseşte lu­ci­ditatea este deja prea târziu. A pier­dut tot ce câştigase prin inte­ligenţă şi organizare. Zo­dia (sem­nul) pinului este fa­vo­rabilă în mod special fe­meilor.

Salcia (Melancolicul)
1 martie - 10 martie, 3 septembrie - 12 septembrie


Zodiacul copacilor
 
Frumos, trist, vulnerabil. Misterios, plin de gân­duri ascunse, confuze, pe care nu reuşeşte să le or­do­ne­ze, să le ex­prime. Iubeşte căl­dura, parfu­murile, tră­ieşte din plin prezentul, bucuria clipei, nu lasă să-i sca­pe nici cea mai mică bucurie. Ae­rul său lan­gu­ros, vul­nerabil, dul­ce, este aparent şi poate păcăli pe un nea­vizat. În rea­li­tate, este o fire ho­tărâtă, bine orien­tată, cu simţul în­năs­cut al libertăţii. Nu-i place să comande, să in­flu­enţeze, să manipuleze. Are o fire ro­mantică, poe­tică, de unde şi aerul de melancolie. Via­ţa sen­ti­mentală a unei sălcii ar putea fi calmă, da­că nu ar avea un gust pro­nunţat pentru iubirea tră­dată. Îi place să fie tră­dată şi să trădeze. Suferinţele din dra­gos­te fac parte din viaţa sa, le iubeşte, le atra­ge, le pro­voacă, dra­gos­tea trădată fiind o pasiune a vieţii sale.

Teiul (Falsul burghez)
11 martie - 20 martie, 13 septembrie - 22 septembrie


Are mult farmec şi ştie să se ser­vească de el şi, de asemenea, ştie foar­te bine să mintă, să disi­mu­leze. Cu toate că e născut pentru confort şi securitate, poate accepta şi con­diţii mai modeste de trai. Are urcuşuri şi cobo­râşuri în viaţă. Îşi face vi­suri de mic burghez, speră sta­bi­li­tate, doreşte respec­ta­bi­li­ta­te, îşi doreşte calităţi burgheze până la disperare. Ar vrea să aibă ră­dăcini profunde şi n-ar lăsa deo­par­te un arbore genealogic. Din pă­cate, este instabil, vi­clean, sen­si­bil. Este de o gelozie excesivă, uneori până la limitele raţiunii. Este un maniac al ordinii şi cu­ră­ţe­niei. Îşi găseşte destul de greu echilibrul în cămin, în amorul conjugal. Cu vârsta, are tendinţa de a se în­grăşa.

Alunul (Magicianul)
21 martie - 31 martie, 24 septembrie - 3 octombrie


Un tip special, mic, delicat. De­gajă un fluid ma­gic care atrage, este dotat cu inte­ligenţă, sen­si­bi­li­tate. Nu cere nimic, se mulţumeşte cu puţin, se adap­tează oricăror for­mule de viaţă, înţelege tot, sta­bi­leş­te empatie. Ştie să placă, să se facă iubit când vrea, poate fi în acelaşi timp bun, ge­neros, tandru, dar şi nociv, rău, chiar diabolic. Totul la el este magic şi în ciuda mo­destiei sale, nu tre­ce niciodată ne­observat. Profund ori­ginal, se spune că acţionează în viaţă de-a-ndoa­selea. Nu este o fiinţă obişnuită şi te poţi aştepta la orice din partea lui.

Scoruşul (Sensibilul)
1 aprilie - 10 aprilie, 4 octombrie - 13 octombrie


Are un aer fragil, dar în realitate este foarte re­zis­tent. Întotdeauna cu zâm­be­tul pe faţă, dar un zâmbet al autocon­trolului. Ştie să-şi pună în valoare cali­tă­ţile, se îmbracă frumos, cu mult gust. Îi place liniştea şi de aceea cedează uşor, având tendinţa de a se autoa­păra. Nu este egoist şi aduce bucurii celor din jur, fă­când ges­­turi de altruism. Are un pronunţat com­plex de cul­pa­bilitate şi se crede responsabil de orice în­tâm­plare ne­favorabilă. Raporturile sale cu se­me­nii sunt dificile, complicate, are o viaţă senti­men­tală foarte agitată. Nu poate ierta şi trece cu uşurinţă peste o ruptură sen­ti­mentală.

Arţarul (Prudentul)
11 aprilie - 20 aprilie, 14 octombrie - 23 octombrie


Cei născuţi sub acest semn sunt foarte atenţi cu tot ceea ce se pe­tre­ce în jurul lor, în­cercând să aleagă si­tua­ţiile favorabile lor, care nu im­plică ris­cul. În­dră­gesc ordinea şi dis­ciplina pentru a-şi putea organiza planurile, ordona gândurile. Urmează în viaţă regulile şi căile sigure, verificate, fiind re­tractili atunci când in­tuiţia îi aver­tizează că ar putea întâlni imprevi­zi­bi­lul. În relaţia cu semenii sunt corecţi, atenţi, plăcuţi, ştiind să fie par­te­neri agre­abili. Şi-ar dori în adâncul fiinţei să devină eroi, dar nu reuşesc, deoarece nici măcar nu încearcă. Totuşi, orice pierdere de prestigiu este o adevărată insultă pentru ei.

Nucul (Generosul)
21 aprilie - 30 aprilie, 24 octombrie - 11 noiembrie


Zodiacul copacilor
 
Este o persoană sensibilă, calmă şi profundă, ca­racterizată prin ge­ne­ro­zitate şi dăruire. Se realizează cu suc­ces în latura materială a vie­ţii şi îi pla­ce să ofe­re din bunurile sa­le, mul­­ţumirea celorlalţi fiind şi mul­ţu­mi­rea lui personală. Este o fiinţă pu­­ter­nică, stăpână pe sine chiar şi în cele mai dificile situaţii. Poa­te fi rănit de lipsa de re­cu­noştinţă de care are ade­seori par­te, dar păstrează amă­ră­ciu­nea în adân­cul su­fle­tu­lui şi nu-şi schim­bă na­tura firii sale generoase. Nu-i plac dis­cuţiile inu­tile, măr­tu­risirile sen­ti­men­tale fa­cile, apreciind sen­ti­men­tele profunde, bine verifica­te.

Castanul (Nonconformistul)
15 mai - 24 mai, 12 noiembrie - 21 noiembrie


Persoanele născute sub acest semn se ca­rac­te­rizează prin vioi­ciu­ne, mobilitate, nevoia de co­mu­ni­care, de schimbare. Nativul este interesat de ideile originale, noi, monotonia având un efect distructiv asupra lui. Are o ţinută maiestuoasă, elegantă şi tinde spre per­­fec­ţiune în toate laturile existenţei sale. Sen­ti­men­tele pen­­tru el reprezintă ceva extrem de important şi pre­ţios şi, fiindcă este loial şi trăieşte totul cu in­ten­sitate şi dăruire, pretinde la rândul său să primească în schimb sentimente la fel de înalte şi fru­moa­se. Nu acceptă injustiţia, ne­drep­tatea, min­ciu­na, reacţionând ime­diat făţiş, plin de curaj şi îndrăz­neală. Pentru el, drep­­tatea, adevărul sunt mai presus de ori­ce şi nu pre­cu­peţeşte niciun efort, fiind capabil de sa­cri­ficii pen­tru men­ţinerea şi resta­bi­lirea lor.

Frasinul (Modestul)
5 mai - 3 iunie, 22 noiembrie - 1 decembrie


Are o înfăţişare plăcută, dar îi place să treacă ne­ob­servat, deşi prezenţa sa este destul de căutată, fiind un bun ascultător. Este discret, neplăcându-i să îm­prăş­tie zvonuri şi vorbe, atent la ceea ce comunică, cen­zurându-şi, cân­tă­rindu-şi vorbele. Este lipsit de sno­­bism şi are oroare de vulgaritate, de trivialitate. Es­te un sentimental, deşi nu iubeşte cu pasiune. Este veş­nic ocupat, nu-i place să piardă vremea fără folos şi ori­ce întreprinde duce până la capăt, plăcându-i lu­crurile temeinice, bine făcute.

Carpenul (Conformistul)
4 iunie - 13 iunie, 2 decembrie - 11 decembrie


Carpenul este un copac frumos, dar frumuseţea lui nu atrage. Cei aflaţi sub semnul lui în tinereţe arată foarte bine, dar odată cu trecerea anilor farmecul se di­­mi­nuează, devenind din ce în ce mai puţin in­te­re­sanţi. Au o ati­tu­dine bla­jină, calmă, dar glacială faţă de tot ceea ce-i în­con­joară. Acordă cea mai mare aten­ţie formei, con­ţi­nutul ne­ju­când un rol prea important pentru ei. Car­penul ur­mea­ză regulile şi căile sigure, ve­rificate, şi are ini­ţiative pro­prii foarte rar şi fără plăcere. Ia foarte greu o hotărâre de unul singur, te­mân­du-se să nu facă vreo greşeală. În schimb, are un simţ foarte dezvoltat al res­­ponsabilităţii şi corec­ti­tu­dinii. Se pronunţă îm­po­triva regulilor generale ac­ceptate, şi de aceea rareori părăseşte drumul drept, verificat de viaţă. În dragoste este cinstit şi corect mai mult decât oricare alt semn. Dar dacă viaţa îi cere să alea­gă între dragoste şi datorie, el o va alege fără nicio îndoială pe a doua.

Smochinul (Casnicul)
14 iunie - 23 iunie, 12 decembrie - 21 decembrie


Nu este prea frumos, dar nici lipsit de un farmec oa­­re­care şi prin urmare nu trece ne­ob­servat. Este foarte sensibil şi uşor complexat, aşa că nu se simte bi­ne oriunde. Are nevoie de spaţiu şi li­ber­tate, dar cel mai mult de căldură uma­nă. Îi este absolut in­dis­pen­sabil con­tac­tul cu familia şi nu renunţă la ea nici mă­car atunci când lucrurile nu se des­făşoară normal. Es­te foar­te cinstit, are simţul datoriei şi munceşte din greu pen­­tru a-şi achita obligaţiile casnice. Es­te dotat cu in­te­ligenţă practică, va evita cons­trân­ge­rile de orice fel şi mizeria. Semnul distinctiv al smo­chi­nului este sem­­­nul persoanei făcute pentru că­să­torie. Nu poate ju­ca rolul unui amant deoarece este plin de puri­ta­nism.

Mesteacănul (Delicatul)
24 iunie - solstiţiul de vară


Zodiacul copacilor
 
Cei născuţi în această zodie sunt persoane gra­ţioa­se, zvelte, cu alură elegantă, înzestraţi cu vioi­ciu­ne. Sunt întruchiparea bunătăţii, nu abu­zea­ză de ospi­ta­li­tatea şi încrederea celorlalţi. Mesteacănul este reţinut şi plin de tact, nu-şi im­pune pro­priul punct de ve­de­re, nu solicită nimă­nui nimic. Ac­ţio­nează cu mo­des­tie şi are un fel pu­ritan de a fi, dar într-o formă elegantă. Este un eta­lon al simţului măsurii şi al răbdării, nu suportă vul­ga­ri­tatea. Îi place să lucreze în linişte şi, cu toată firea lui delicată, se rea­lizează în activitatea pro­fe­sională. Compor­ta­men­tul său afectuos, re­ţinut, se ma­nifestă în acelaşi mod şi în dra­goste. Es­te fidel, sen­ti­men­tal, fe­­rin­du-se de pasiuni prea tumul­tuoa­se. Are multă ima­ginaţie, fan­tezie, spirit sintetic şi abordează în mod creator orice acti­vitate. Deşi are în­clinaţii pentru mai multe do­menii, obţine cele mai mari succese în do­me­niul ar­tei. Unicul său de­fect este acela că e prea puţin co­mu­nicativ, fiind mulţumit de com­pania celor dragi şi a unei biblioteci cu cărţi bu­ne.

Mărul (Îndrăgostitul)
25 iunie - 4 iulie, 23 decembrie - 1 ianuarie


Rareori de statură înaltă, este to­tuşi plăcut la în­fă­ţişare. Are ceea ce se cheamă sex-appeal, far­mec şi tandreţe din belşug. Se gân­deşte per­ma­nent la dragoste, chiar şi atunci când nu are parte de ea. Este un mare sen­ti­mental, un senzual, un ero­tic. Nu se resemnează la o că­să­torie lipsită de pa­siu­ne, nu se resem­nea­ză să iu­beas­că şi să fie iubit. Este ge­neros, inca­pabil de cel mai ele­men­tar calcul, trăind de pe o zi pe alta, fă­când des datorii pe care uneori le uită. Este inteligent şi reflexiv, având un spirit de­duc­tiv. Deoarece este făcut pentru dragoste, va avea o via­ţă sentimentală agitată.

Măslinul (Înţeleptul)
23 septembrie - echinocţiul de toamnă


Cu toate că este mic, nu este lipsit de farmec. Pre­dispus la boli reu­ma­tice, iubeşte soarele şi suferă când nu are parte de el. Este un pacifist şi un non­­violent, detestând orice com­pli­caţie în existenţa sa. Deoarece este dis­cre­ţia întruchipată, se poate apela la el în caz de ne­voie. Cu toate că e profund, bun şi milos, este prea bun psiholog pen­tru a se lăsa păcălit. Respectă li­ber­tatea partenerului şi nu este gelos.

Fagul (Ingeniosul)
22 decembrie - solstiţiul de iarnă

Zodiacul copacilor
 

Avântat şi frumos, este co­chet şi su­plu, cu un aer de cu­ceritor. Face proiecte bine gân­dite, pe care le realizează în­tot­dea­una. Îşi orga­nizează bine şi cu multă grijă viaţa. Este foarte eco­nom şi nu-i place să împartă cu alţii ceea ce adună prin sudoarea frunţii sale. Abil în re­laţiile cu semenii, ştie să iasă cu fruntea sus din cele mai grele situaţii şi întotdeauna are mai multe pla­nuri, scenarii bine ascunse pe care le foloseşte, le aplică în caz de nevoie. În dragoste are multă fantezie, este un soţ excelent şi-şi doreşte o familie numeroasă, cu mulţi copii. Aspiră spre fericire şi bogăţie materială.
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu