marți, 20 februarie 2018

Abateri financiar contabile de 2.040.000 lei, găsite de Camera de Conturi Neamț la Primăria Roman

Abateri financiar contabile de 2.040.000 lei, găsite de Camera de Conturi Neamț la Primăria Roman

curtea de conturi controlAuditul financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2016 s-a efectuat în perioada 19.04. – 15.06.2017.
În urma controlului, au fost depistate venituri suplimentare totalizând 26.000 lei, prejudicii totalizând 204.000 lei și abateri financiar contabile în valoare de 2.040.000 lei.
Principalele constatări ale Curții de Conturi la Primăria Roman:
-      Achiziționarea unor studii şi proiecte care, la data controlului, nu s-au materializat în obiective de investiţii în folosul comunității locale, estimate la 928.715,61 lei;
-      Nestabilirea, neevidenţierea şi neurmărirea încasării veniturilor din taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, estimată la 12.816 lei;
-      Nu s-a stabilit taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate care este datorată de orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, estimate la 5.104 lei;
-      Neinventarierea și neînregistrarea în evidența contabilă a unor aparate telefonice, constatate lipsă în gestiune, estimată la 19.756,21 lei;
-      Efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu servicii de telefonie mobilă, estimate la 85.989,38 lei;
-      Efectuarea de plăți cu cheltuielile privind deplasările stabilite și acordate eronat, estimate la 24.702,35 lei;
-      Efectuarea de cheltuieli cu activitatea de control intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare anuale, estimate la 35.228 lei;
-      Efectuarea de plăți cu acordarea de tichete sociale unor persoane care au realizat venituri peste plafonul stabilit, estimate la 5.405 lei;
-      Efectuarea de cheltuieli cu lucrări de investiție fără contraprestație (lucrări nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), estimate la 21.874,20 lei;
-      Efectuarea de plăți pentru cheltuieli cu lucrări de investiție neidentificate pe teren ca fiind executate conform proiectului, estimate la 7.247,76 lei;
Ordonatorul terţiar de credite Direcția de Asistență Socială:
- Efectuarea de cheltuieli nelegale privind plata de accize pentru consumul de gaze, estimate la 6.839,23 lei;
- Acordarea nejustificată de tichete sociale unor persoane decedate, estimate la 3.500 lei;
- Acordarea nejustificată de tichete sociale unor persoane care au realizat venituri peste limita legală, estimate la 55.800 lei;
- Acordarea nejustificată a ajutorului de încălzire pe lemne unor persoane care au realizat venituri peste limita legală, estimat la 2.030 lei.
Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Camera de Conturi Neamț
- extinderea verificărilor și identificarea tuturor contribuabililor care au beneficiat de scutiri și facilităţi fiscale nejustificat, stabilirea şi înregistrarea în evidența fiscală şi contabilă a veniturilor de încasat, urmărirea încasării veniturilor bugetului local în limita termenului legal de prescripţie, inclusiv a veniturilor bugetare constatate la misiunea de audit financiar;
- încasarea integrală la bugetul local a cotei părți din veniturile realizate pe seama închirierii unor active fixe proprietate a Municipiului Roman, inclusiv a veniturilor constatate la misiunea de audit;
- înregistrarea cheltuielilor cu cazarea și servirea mesei la articolele bugetare corespunzătoare; asigurarea tuturor documentelor justificative care să confirme participarea faptică la cursuri a salariaților entității;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de lipsa în gestiune, a unor aparate de telefonie mobilă, precum și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu telefonia mobilă supraevaluate și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu cazarea și diurna decontate salariaților care au participat la cursurile de pregătire profesională și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu activitatea de control intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare anuale și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia;
stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu tichete sociale acordate unor persoane, care au realizat venituri nete peste pragul stabilit prin HCL 24/02.03.2016, și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu lucrările de investiție fără contraprestație la obiectivul de investiții ,,Amenajare zonă picnic și agrement ștrand municipal Roman” și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu lucrările de investiție neidentificate pe teren ca fiind executate conform proiectului referitoare la obiectivul de investiții ,,Modernizare artera Roman Est, DJ207A” și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală pentru cheltuieli cu accizele incluse în facturile pentru consumul de gaz metan, înregistrat la Direcția de Asistență Socială și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de acordarea nelegală a tichetelor sociale de către Direcția de Asistență Socială și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații;
- stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de plata nelegală a ajutorului de încălzire, acordat nejustificat de către Direcția de Asistență Socială și dispunerea de măsuri pentru recuperarea acestuia; exercitarea controalelor interne necesare preîntâmpinării producerii unor astfel de situații.
Sursa: Raportul de control al Camerei de Conturi Neamț
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu