miercuri, 1 februarie 2017

Primăria Cordun a efectuat plăți nelegale. Primarul și viceprimarul și-au majorat salariile, nejustificat

Primăria Cordun a efectuat plăți nelegale. Primarul și viceprimarul și-au majorat salariile, nejustificat

plati nelejale la primaria cordunCamera de Conturi Neamț a efectuat în perioada 06.06. – 18.07.2016 un control la Primăria Cordun, audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară și a bilanțurilor contabile la unități administrativ teritoriale, pe anul 2015.
Constatări:
Cheltuieli nelegale, nerecuperate din transferurile către parohii:
- cheltuieli de transport, masă și cazare în valoare de 10.313 lei, care nu sunt din categoria celor prevăzute de actele normative în baza cărora se pot aloca fonduri ca forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult, cu majorări de întârziere (foloase nerealizate) de 722 lei,
- cheltuieli supraevaluate pentru lucrări la articolele „ferestre și uși” efectuate la obiectivul „Prăznicar P+M Pildești” în valoare de 5.430 lei, cu majorări de 380 lei.
Transferuri nelegale pentru susținerea financiară a echipei de fotbal „Moldova” Cordun.
Deși prin H.C.L nr. 14/26.02.2015 s-a aprobat susținerea financiară a echipei de fotbal „Moldova” Cordun pentru activitatea sportivă cu suma de 100.000 lei, conform solicitării de finanțare, din verificarea sumei efectiv virate prin transfer, s-a constatat că aceasta este în valoare de 125.000 lei.
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanţi, conform prevederilor O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Consumul de carburant înregistrat peste cel normat însumează 5.860 lei, cu majorări de întârziere de 1.235 lei.
Efectuarea de cheltuieli servicii fără contraprestație pentru „servicii asistență tehnică” la investiția extindere rețea de distribuție apă potabilă, în valoare de 20.000 lei, la care s-au calculat majorări de întârziere de 4.200 lei.
Efectuarea de plăţi nelegale la lucrarea de investiții „Construire centru cultural și de afaceri în satul Cordun”, în valoare de 55.705,13 lei și majorări de 10.063 lei:
- supradimensionarea situației de lucrări suplimentare cu suma de 13.680,13 lei,
- decontarea nejustificată a sumei de 42.024 lei pentru servicii de asistență tehnică, reprezentând diferența între suma de 54.760 lei, respectiv 68,45%, plătită, în loc de 12.736 lei, sumă ce corespunde unui procent de 15,92% cât reprezintă procentul de realizare din investiție.
Efectuarea de plăţi fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, pentru „servicii de proiectare respectiv întocmire Proiect Tehnic, Caiet de sarcini, Detalii de execuție, Verificare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului de investiții Realizare spații verzi în comuna Cordun.
La data auditului proiectul nu exista la entitatea auditată deși era plătit cu OP nr. 76 din 10/02/2015 în suma de 52.800 lei, acesta fiind adus și înregistrat la primărie în data de 15.07.2016.
Pentru perioada februarie 2015 până la 15.07.2016 au fost calculate majorări de întârziere în baza art.54 alin.10 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, în valoare de 15.312 lei.
La Primăria Cordun, au fost acordate unor angajați drepturi salariale majorate, fără ca acestea să aibă bază legală şi fără a exista autorizările conţinute în reglementările speciale privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prin:
- majorarea indemnizaţiilor primarului și viceprimarului cu valoarea estimată de 17 mii lei prin aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu valoarea de referinţă de 600 lei, începând cu luna septembrie 2013 în loc de luna iulie 2014,
- acordarea de indemnizații de şedinţă pentru consilierii locali majorate în mod nelegal, prin aplicarea coeficientului de 5% la salariul primarului, începând cu luna august 2014, în condițiile în care Legea nr. 28/ 2014 prevede că acestea rămân la nivelul lunii decembrie 2013. Au fost astfel plătite nelegal indemnizații în sumă de 29 mii lei.
- stabilirea eronată a salariului secretarului Consiliului local potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, în condițiile în care art. 1 din O.U.G. nr. 83/ 2014 prevede că nici în anul 2015 nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010. Au fost astfel plătite nelegal diferențe salariale în sumă de 16 mii lei.
Au fost calculate contribuțiile și impozitul aferente asiguratului în valoare de 23 mii lei și contribuții aferente angajatorului în sumă de 13 mii lei, virate eronat la bugetul de stat consolidat.
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu