joi, 13 octombrie 2016

DOCTORUL ZODIAC

DOCTORUL ZODIAC

DOCTORUL ZODIAC
 
- Până şi bolile ne sunt scrise în stele -

"Dumnezeu a făcut să crească o plantă pentru fie­care boală - cu excepţia prostiei", spune un proverb german şi, dacă ne uităm la avân­tul pe care l-au luat în ultima vreme homeopatia, medicina naturistă, medicina alter­nativă în general, vechiul proverb devine din ce în ce mai de actualitate. În SUA anilor '90, circa o treime dintre pacienţii cu pro­gram de asigurare medicală (health care) de­zer­taseră, optând definitiv pentru me­to­dele de tratament alternative. Principalul motiv invocat de ei a fost că metodele alternative sunt mult mai puţin agresive, pe de o parte, şi că procesul vinde­cării nu se mărgineşte la repararea corpului fizic, ci se extinde şi asupra stării psihice a bolnavului.
Astrologia cuprinde, la rândul ei, date cunoscute din vechime, cu privire la alimente, plante şi minerale, be­­nefice nativilor născuţi sub vibraţiile specifice ale unei planete. Cunoscându-le mai bine, ne vom putea con­vinge singuri de efectele acestora. Însuşi Hipo­cra­te, părintele medicinei, afirma în scrierile sale: "Nun­quam bonus medicus nisi astrologus" - nu poţi fi un medic bun fără a fi astrolog.


BERBEC

DOCTORUL ZODIAC
 
Marcaţi de in­flu­en­ţa planetei Mar­te, Ber­becii sunt fi­rile cele mai di­namice ale cercului zo­diacal. Mar­te guver­nea­ză ca­pul şi faţa (cu ex­cep­ţia na­su­lui), precum şi ce­le două emisfere cere­bra­le. Pla­ne­ta este aso­cia­tă cu fie­­rul, aşa în­cât guver­na­rea sa se extin­de şi asu­pra sân­gelui (în compo­ziţia că­ruia fierul joacă, după cum bine ştim, un rol esen­ţial).
Mai întotdeauna, "mar­­ţi­enii" au o cica­trice în zona capului, semn al firii lor aven­­turoase şi al plăcerii de-a sfi­da pericolele de orice fel, care îi face să se aleagă în co­pilărie cu semne de bună purtare - bineînţeles, în zona capului, guvernată de planeta lor. Ber­becii au nevoie de mult exer­ciţiu fizic pentru a se men­ţine în formă, dar şi pentru a preveni prefacerea ener­giei lor fi­zice de­bordante în energie nervoasă. De aceea sunt atât de buni sportivi, excelând în sporturile care ne­cesită un mare consum fizic şi curaj.
Regimul alimentar al Berbecilor trebuie să cuprin­dă ceapă şi praz, care au un dublu efect benefic: con­tri­buie la fluidizarea sângelui şi au un efect uşor seda­tiv. Le pla­ce la nebunie mân­carea condi­mentată, care in­ge­rată în cantităţi rezonabile le face bine, dar, din pă­cate, nativii aces­tei zodii au tendinţa de-a face ex­ces de ardei iute, boia şi muştar, care în can­tităţi mo­dice au chiar un efect curativ.
Când se îmbolnăvesc, Berbecii o fac lată - mai întotdeauna bolile apar sub formă acută, dar nu du­rează mult timp, deoarece vitali­ta­tea marţiană le per­­mite o recuperare la fel de rapidă pe cât de bruscă este îmbolnăvirea. În aceste cazuri, ceaiul sau siropul de păducel vor face minuni pentru restabili­rea cât mai rapidă şi mai completă a stării de sănătate. Be­rea este pen­tru Berbeci mai mult un aliment decât o bău­tură, deoa­rece hameiul pe care-l conţine îi fortifică.
Vitaminele care îi ajută pe Berbeci să-şi menţină for­ma maximă sunt PP şi B12, iar remediile ho­meo­patice adesea prescrise pentru această zodie sunt Ar­nica, Blo­noi­dum şi Nux vomica.

TAUR

DOCTORUL ZODIAC
 
Calmi, robuşti, ma­­­eştri ai sa­vu­rării plă­cerilor vieţii, Ta­urii stau sub sem­nul pla­ne­tei Venus, în­tru­chi­pând fer­tili­ta­tea. Ve­nus con­feră un tem­perament sang­vin, dar acesta este întru­câtva îngreunat de ele­­mentul pă­­­mânt de care aparţine zodia, aşa încât rezultă un tem­­pe­rament aproa­pe pla­cid, marcat de iz­buc­niri co­lerice. În cor­­pul uman, zodia Taurului guver­nea­ză gâ­tul, amig­dalele, larin­gele şi faringele, gura, limba, ma­xi­larul inferior, glan­da tiroidă, ver­te­brele cer­vi­cale, o parte a ner­vu­lui optic şi, îm­preună cu Plu­to, or­ganele geni­tale interne la femei, jugulara şi ca­ro­tida.
Gustând peste măsură din plăcerile vieţii, Taurii se îm­bolnăvesc cel mai adesea de stomac (efectele su­praa­li­mentaţiei), amigdalită pultacee, laringită, dif­terie, dar şi boli genitale. Femeile sunt deosebit de fe­cun­de. Ali­mentele care sunt în rezonanţă cu orga­nismul Taurilor sunt sparanghelul, anghinarea, ce­rea­lele şi fasolea de orice fel. Fructele cele mai reco­man­dabile sunt toate sortimentele de struguri, me­re­le, perele şi fructele de pădure. Majoritatea con­di­men­telor Taurilor le fac bine. Plantele cu efect te­rapeutic pentru Tauri sunt men­ta, izma creaţă, cui­şoarele (câţiva stropi de ulei de cui­şoare adăugaţi apei de baie îi remontează nu­maidecât) şi măcrişul.
Ca orice semn de pământ, Taurul se reface în con­­­tact nemijlocit cu natura, şi mersul cu pi­cioarele goa­le îl ajută să-şi echili­bre­ze energia, la fel gră­di­­nă­ritul şi ro­bo­ti­tul prin casă. Tendinţa de în­gră­şare tre­buie ţi­nută în frâu încă din copi­lărie, pen­­tru că nativii sunt ade­vă­raţi gur­manzi.
Remediile homeo­pa­tice cele mai efi­cien­te sunt cele corespunzătoare vi­bra­­ţiilor planetei Venus: Cu­prum, Thuya, Apis mellifica şi Pulsa­tilla, dar şi Anti­mo­nium cru­dum, care se află în re­zo­nanţă cu vibraţiile lu­nare. Vi­ta­mina reco­man­dată aces­tor venu­sieni este vita­mina F.

GEMENI

DOCTORUL ZODIAC
 
Agili şi în­de­mâ­na­tici, cu reflexe de­osebit de bune - în mod special cele ce pre­su­pun fineţe în exe­cuţie, Ge­me­nii nu sunt însă ca­rac­te­rizaţi înde­obşte de for­ţă fizică. Musculatura es­te longilină şi tonică. Pla­neta gu­ver­na­toa­re, Mercur, le conferă un tem­­pe­ra­ment nervos, dinamic şi o mare dis­po­ni­bi­li­tate în co­mu­ni­care. În plus, păs­trează cel mai ade­sea un aer tineresc până la o vârstă înaintată. Pentru cor­pul uman, Ge­menii sunt con­si­de­raţi guvernatorii căilor res­piratorii superioare (traheea şi bron­hiile), ai plă­mâ­nilor, ai ume­rilor, sternului, mâinilor (de unde şi o mare dex­te­ri­tate ma­nuală). Din­tre glande, timusul cade sub in­ci­den­ţa Ge­me­nilor, iar în cadrul sis­te­mului cir­culator, Gemenilor le re­vin circu­la­ţia va­selor ca­pilare şi artera pul­­mo­nară. O parte a ner­vilor optici este, de ase­me­nea, asociată cu aceas­tă zodie.
Bolile cel mai frecvent întâlnite la Gemeni sunt stările de an­xie­tate, ten­dinţele de surmenaj, frec­ven­tele răniri ale ume­rilor şi mâinilor, ne­vral­giile in­ter­costale, afecţiunile acute sau cro­nice ale plămânilor sau bron­hiilor (ca astmul şi pleurezia) şi afecţiunile sistemului ner­vos pe­riferic. Uneori, afecţiunile ner­voa­se pot genera disfuncţii sexuale. Mâncărurile care le priesc Geme­nilor sunt cele care conţin ma­zăre, fa­sole cu bobul lat, morcovi, nuci, dar mai ales migdale ne­pre­pa­rate - care joacă un rol important în com­baterea stărilor de anxietate -, alune şi arahide. Plan­tele care au un efect benefic asupra acestui semn mutabil de aer sunt lavanda şi lăcră­mioa­rele (în aro­mo­te­rapie), feriga, oregano (popu­­­lar: so­vârv), se­minţele de anason şi cele de chimen (sub for­mă de cea­iuri, ule­iuri sau tincturi).
Remediile homeopatice în con­so­nan­ţă cu specificul zodiei sunt Mercurius, Ar­gen­tum ni­tric, iar sarea bio­chi­mică este Kalium muriaticum, folosită mult în ho­meo­patie. Du­pă unii autori, aces­tora li s-ar adă­uga Ar­senicum şi Kalium phos­pho­­ri­cum. Vita­mi­nele indicate Ge­me­­ni­lor sunt vita­mi­na B1 şi vitamina F.

RAC

DOCTORUL ZODIAC
 
Pentru a-şi menţine în formă sensibilul sis­tem or­ga­nic de luna­ri­eni, Ra­cii au nevoie să fie duşi la înot încă de mici, ceea ce le fortifică nu doar corpul, ci îi echi­li­brează şi emo­ţio­nal, şi ar trebui să-şi pe­treacă mult timp pe... rin­­gul de dans. As­ta, pentru că miş­cările rit­mice sus­ţi­nute au un efect forti­fi­ant deo­se­bit asupra struc­turii cor­pului lor, unde tre­buie avu­tă o deosebită grijă de sistemul circulator şi cel lim­fatic. Tem­pe­ra­men­tul ra­cului este limfo-sangvinic.
Racului îi corespund în corpul uman stomacul, duo­­­denul şi partea inferioară a esofagului, sânii, ochiul stâng, precum şi vârful plămânilor. Multe din­tre problemele de sănătate ale Racilor sunt în legă­tură cu re­­tenţia de lichide în organism, care poate duce la in­to­xi­caţii şi afecţiuni misterioase de natură psihosomatică, şi nu funcţională. Disfuncţiile diges­tive se fac simţite pe­riodic, sub forma dispep­sii­lor or­­­ga­nice sau fun­cţio­na­le, care apar încă din copilărie şi duc adesea la anemie. Aceleaşi pro­bleme digestive duc la pierderi de săruri mi­nerale şi vi­tamine din corp, la bătrâneţe apare frec­vent in­continenţa uri­nară.
Alimentele cu un efect tonifiant şi regenerator asu­­pra organismului Racilor sunt varza albă şi roşie, na­­pii, peştele, lactatele (dar nu cele prea bo­gate în co­les­­terol). Un aport suficient din alimen­tele men­ţio­nate reu­şeşte să menţină, în general, în echilibru acest or­ga­nism de­licat. Plantele cu un efect bun în aro­­­mo­te­rapie sunt trandafirii albi, nu­­ferii şi crinii. Tar­ho­nul aju­tă la refacerea stocului de săruri mi­ne­rale, la fel ver­bina, iarba-surzilor şi ochii-şoare­celui sunt re­co­­man­date, mai ales sub formă de tinc­turi. Re­me­diile ho­meo­patice cu­­prind Sele­nium, Argentum, Silicea, Anti­­mo­ni­um cru­dum şi Kalium carbonicum. Pe­­riodic, Racii au nevoie de un aport de vi­ta­mină B2.

LEU

DOCTORUL ZODIAC
 
Puternica vitalitate pe ca­re le-o conferă Le­i­­lor as­trul zi­lei se ma­nifestă în lume sub forma unui tem­pe­ra­ment bi­lios şi ner­vos. Leii nu sunt însă foarte pricepuţi în a-şi do­za efortul şi acest lucru se răsfrânge, mai cu­rând sau mai târ­ziu, asupra să­nă­­tă­ţii lor. De mul­­­te ori, or­goliul îi împie­dică pe Lei să-şi măr­tu­ri­sească su­fe­rinţele fi­zi­ce.
Primul lucru de care trebuie să se ocupe un Leu care doreşte să-şi menţină sănătatea este dozarea efor­tului, altfel vitalitatea sa se va risipi curând şi bolile de inimă nu vor întârzia să apară. Leii care-şi asumă prea multe responsabilităţi vor avea de suferit cu coloa­na verte­bra­lă (în mod special vertebrele dor­sale). Ochiul drept este, de asemenea, un punct slab pe harta să­nă­tăţii Leilor, iar cei care se consumă prea mult nervos şi nu-şi găsesc o formă de expresie creativă pot avea de suferit îngro­zitoarele dureri ale ne­vral­giei de tri­gemen. Circulaţia arterială poate claca la ni­velul cor­dului sau/şi al ochi­lor. Seara, vita­li­tatea şi rezistenţa nervoasă a Lei­lor sca­de brusc. Leilor li se recomandă să facă duş, şi nu baie, pentru că baia le scade ni­ve­lul energetic. Leilor nu le e bine să fie vegeta­rieni, car­nea le for­tifică organismul, la fel ca mie­­rea şi orezul, care tre­buie să facă par­te con­stant din alimen­taţia lor, la fel ca spa­­nacul, urzi­cile şi lintea, care con­ţin mult fier.
Plantele în afinitate cu vibraţiile solare sunt: floa­rea-soarelui, gălbene­le­le şi rosto­pas­ca - unul dintre remediile-mi­nu­­ne pen­tru afecţiunile spe­cifice zo­diei. Ier­bu­­rile aro­matice precum şofra­nul, roz­ma­ri­nul, men­ta, dafinul adăugate în mâncă­ruri au, de ase­menea, un efect terapeutic asu­pra or­ga­nis­mului leonin. Re­mediile ho­meopa­tice de bază sunt Au­rum, Natrium mu­ria­ticum, Phosphorus şi Ig­na­­tia. Leii îşi re­fac energia luând vitaminele A, D şi H2.

FECIOARĂ

DOCTORUL ZODIAC
 
Cea de-a doua zo­die gu­vernată de Mercur are o preocupare în­năs­cută pen­tru sănă­ta­te, apre­ciind mult re­me­diile na­turiste şi re­gi­mul vege­tarian. Pentru aceas­­tă zodie de pă­mânt, re­mediul natural cel mai efi­cient es­te... aerul, de aceea plimbă­rile lungi în aer liber (şi pe cât posibil ne­po­luat) au un efect ime­diat de cal­mare asu­­pra tem­pe­ra­men­­tu­lui ner­vos al Fe­cioa­relor, şi asta aju­tă la men­ţi­nerea sănătăţii într-o mă­sură mult mai mare decât şi-ar putea ima­gina.
Fecioarele guvernează circulaţia sangvină şi lim­fatică a abdomenului, intestinele, pancreasul (par­ţial) şi nervul motor ocular extern. Temperamentul nervos al acestor mercurieni îi predispune la stări de în­gri­jo­rare nevrotice, care pot genera dureri surde, dar per­sis­ten­te de cap, ce pot fi înlăturate, însă, ne­aş­teptat de uşor printr-o alimentaţie adecvată şi prin plim­bările mai sus men­ţionate sau prin exerciţii de yoga (în spe­cial exer­ciţiile de relaxare). Problemele lor seri­oase de sănătate sunt însă legate de tractul di­ges­tiv: probleme de asi­mi­lare intestinală, perturbări ale tran­­zitului intestinal (sunt ade­­sea constipaţi), ex­ces de fer­mentaţie. Alte pe­ri­cole care pândesc Fe­cioa­rele sunt diabetul insipid, apen­dicita, pancreatita şi peritonita. Fe­meile sunt destul de des ste­rile. Sis­temul nervos al Fecioa­re­lor este sensibil la stres şi la stă­rile prelungite de îngri­jorare care contribuie la subminarea sănă­tă­ţii lor.
Fecioarelor le face foarte bi­ne să con­sume car­tofi, gulii, ţeli­nă şi ali­men­tele men­ţio­nate la zo­dia Ge­me­nilor (pentru că au ace­laşi guvernator - pla­neta Mercur). Plantele aromatice şi me­­dicinale sunt, de ase­menea, identice, la fel re­­me­diile homeo­patice, comune celor două zodii mer­curiene.

BALANŢĂ

DOCTORUL ZODIAC
 
Înzestrate cu acelaşi temperament sangvin plăcut şi gentil ca Taurii, Balanţele sunt însă departe de robus­teţea şi vigoarea specifice zodiei fixe de pământ. Vita­litatea lor este cu mult mai scăzută, în schimb sunt firi mai rafinate, de multe ori artistice, efect al planetei Venus într-un semn de aer. Tendinţa către leneveală le face să evite exerciţiul fizic, de care au, de fapt, nevoie în mai mare măsură decât multe alte zodii. Lipsa de mişcare fizică, pe care ar trebui s-o practice cu regularitate, le pricop­seşte rapid cu cearcăne şi migrene sâcâitoare per­sis­tente.
Balanţa guvernează rinichii şi vezica urinară, în cor­pul bărbătesc - prostata, partea lombară a coloanei vertebrale (împreună cu Săgetătorul), precum şi nervul facial.
În general, tendinţa organismului de-a reţine toxinele este cea care duce la afecţiunile renale, cum ar fi insuficienţa renală acută sau cronică. Disfuncţiile re­nale pot duce şi la edeme ale membrelor inferioare. Colibaciloza este, de asemenea, o boală des întâlnită în rândul Balanţelor, la fel ca in­su­fi­cienţa cir­culatorie venoasă şi limfatică, mai ales la ni­velul ba­zi­nului, şi afecţiunile genito-urinare, ca cistita şi ane­xita. Igiena intimă trebuie respectată cu cea mai mare stric­teţe.
Regimul alimentar al Balanţelor, cărora le cam plac mân­cărurile grele, trebuie să conţină multe cereale, fruc­te de pădure, sparanghel, fasole şi, surprinzător, mai toate condimentele, în mod special ar­de­iul iute. Menta, sub orice formă, ajută la claritatea pro­ceselor men­tale. Uleiul sau parfumul de trandafiri im­periali, de zambile şi de toporaşi, folosit în aro­mo­te­rapie, pro­duce calmarea nervoasă. Prin­cipalele remedii ho­meo­pa­tice sunt Cuprum, Pul­satilla, Ana­car­dium, Thuya şi Apis. Organismul Balanţelor cere un aport sporit de vitamină F.

SCORPION

DOCTORUL ZODIAC
 
Aceşti nativi, marcaţi de două energii extrem de puternice - cea a teme­ra­rului Marte şi cea a ne­cru­ţă­to­rului Pluto - au un temperament pa­radoxal. În aparenţă sunt cal­mul personificat (în as­tro­logie se vorbeşte despre "mas­ca scorpionică"), datorat auto­con­trolului plu­to­nian, dar de sub această su­pra­faţă apar izbuc­ni­rile mar­ţiene, capabile să re­ducă la tă­­cere până şi pe cel mai vajnic dintre Ber­­beci. Avem deci o struc­tură tem­pe­ra­mentală limfa­tico-bi­lioasă. În re­pre­zen­­tarea as­tro­logică a cor­pului uman, Pluto gu­ver­nează orga­nele genitale ex­ter­ne şi in­terne, co­lo­nul, parţial pros­ta­ta, rec­tul şi anusul. El es­te, de ase­me­­nea, pus în le­gătură cu na­sul şi ner­vii auditivi.
La fel ca rudele lor marţiene, Ber­be­cii, Scorpionilor le fac bine mân­căru­rile condi­mentate (dar nu în exces), cea­­pa, da­torită efectului ei benefic asu­pra flui­di­tăţii sân­­ge­lui, urzicile, pra­zul şi ar­deii ca­pia. Un puternic efect liniş­titor şi, în ace­laşi timp, afrodiziac îl au asu­pra lor esen­­ţa de glicină şi uleiul de aloe.
Plantele medicinale în afi­ni­tate cu sem­nul Scorpio­nu­lui sunt: mintea mâ­ţei (că­tuş­nica), alunul de munte şi po­rum­barul. Siropul sau de­coc­tul de po­rum­­bele are un efect deosebit de puter­nic asu­pra re­du­cerii fe­brei mari şi ajută la re­ge­nerarea rapidă du­pă forme acute de boală - deoarece Scor­pionii suferă doar ra­re­ori de afec­ţiuni cronice.
Scorpionii trebuie să se fe­rească de he­mo­­roizi, deci con­stipaţiile prelungite nu tre­buie trecute cu vederea. Sunt pre­dispuşi la contrac­tarea ma­­la­diilor venerice. Băr­baţii fac ade­sea prostatită, pe când fe­mei­le au, de mul­te ori, pro­bleme cu ovarele şi ute­rul, cum ar fi leucoreea (sân­gerări in­ter­­mitente în­tre mens­tre), dis­me­noree (ciclu nere­gu­lat), chist sau fi­brom şi ulceraţii.
Remediile homeopatice de bază sunt La­che­sis, Thuya şi Platina. Pen­tru a în­tă­ri re­­zis­tenţa orga­nis­mu­lui, Scorpionii au ne­vo­ie de vitaminele P şi B12.

SĂGETĂTOR

DOCTORUL ZODIAC
 
Săgetătorii sunt binecuvântaţi de marele benefic Jupiter cu un temperament sangvin, care are însă şi o com­ponentă bilioasă. Adică, sunt vioi şi au un bun echilibru între stimuli şi reacţie, dar din când în când pot avea ieşiri de mânie care ne aduc aminte de Jupiter - Zeus, tatăl zeilor. Le place să se împărtă­şeas­că din plă­ce­rile vieţii şi nu prea ţin justa măsură nici la mâncare, nici la băutură. Plăcerea de mişcare este mare şi le face foarte bine, însă arareori există dis­ciplină. Deşi sportul îi atrage, ei exersează fie prea mult, fie prea puţin. Părţile corpului ce corespund zo­diei Săge­tătorului sunt: ficatul, vezica biliară, în par­te, pan­creasul, coapsele şi partea sacrală şi coxigeală a coloa­nei vertebrale, nervul sciatic, circulaţia arterială în ansamblul ei. Mâncarea foarte con­sistentă şi bău­tu­ra afectează invariabil ficatul şi pan­creasul, a căror lene­veală produce în timp obezitate, cu tot cor­te­giul ei de afecţiuni digestive. Grăsimile şi za­harurile se pre­lu­crează foarte greu, ceea ce poate duce la pan­crea­tită şi diabet. Coxartroza şi artroza lombară şi alte afec­ţiuni sau traumatisme pot afecta femurul şi nervul scia­tic. Citricele, mai ales grape­fruitul şi coacăzele roşii sau negre pot face minuni pentru un ficat obo­sit şi pot menţine elasticitatea vaselor sangvine, prevenind, de ase­menea, hipertensiunea. Ceapa şi usturoiul, în can­tităţi cât mai mari, fortifică organismul de tip ju­pi­te­rian, iar ţelina şi dafinul adăugate în mâncare le fac, de asemenea, foarte bine.
Plantele medicinale în afinitate cu Săgetătorul sunt: anasonul, scor­ţi­şoara, melisa şi răşinile aro­ma­tice. Remediile homeopatice co­respunzătoare planetei Jupiter sunt Sulfur, Colchicum şi Nux vomica. Vi­ta­mi­nele de care are nevoie un jupiterian sunt multe la număr: F, K, B6, H, I şi J.

CAPRICORN


DOCTORUL ZODIAC
 
Saturnienii sunt potcoviţi de ma­rele malefic cu un tem­­perament limfatico nervos, adică închis, ten­sio­nat, adesea înclinat către depresii. Îi salvează umo­rul sec, care trebuie cultivat pentru că este un remediu ex­­ce­lent îm­potriva încărcării nervoase. Sedentarismul de care suferă mulţi ca­pri­corni le poate accentua stările negative. Mo­de­raţi din fire, sunt mai degrabă anorexici, decât ru­bi­conzi şi pot pierde uşor kilograme în condiţii de stres.
În corpul omenesc, Capricornilor le corespunde sche­letul în general, cu accent asupra genunchilor, care se în­ţe­pe­nesc cu mare uşurinţă. Pielea este gu­ver­nată tot de Sa­turn, iar din­ţii şi măselele cad tot în curtea lor, deoa­rece semnul pierde mult calciu din organism. Lipsa de exerciţiu duce la atrofierea încheieturilor, ceea ce poate duce în timp la diverse tipuri de scleroză. Tot din sedentarism decurg şi atrofia musculară şi reu­matismul articular. Scleroza atinge adesea nervul auditiv, ceea ce poate duce la surzenie, iar pie­lea este de cele mai multe ori uscată, cu tendinţe de des­cua­mare. Eczeme de multe tipuri pot să apară pe un fond de stres prelungit, iar în cazuri mai rare psoriazisul. Para­doxul acestui semn este că tinde să fie extrem de bolnăvicios în copilărie, iar să­nă­tatea se fortifică pe măsură ce îna­in­­tează în vârstă.
Alimentele cu un efect imediat reconfortant asupra Capri­cor­nilor sunt cele care conţin amidon: cartofi (ca şi alt semn de pă­mânt, cel al Fecioarei), pastele, ovăzul, cele care conţin fier - ca sfecla roşie şi spanacul - şi ciupercile de pădure, în mod spe­cial hribii şi mâ­nă­tărcile. Fructul ideal pentru Capricorn este gutuia.
Plantele aromatice şi medicinale în afinitate cu Saturn sunt: câ­nepa, tătăneasa şi mătrăguna. Mirosul discret de panseluţe, de viţă că­­ţărătoare şi amaranthus are un efect deosebit în aromoterapie. Re­mediile ho­meopatice de bază sunt: Plumbum, Iris vesicolor, Silicea. Sa­tur­nienii se refac cu aju­to­rul vitaminei C şi L1.

VĂRSĂTOR

DOCTORUL ZODIAC
 
Excentricii copii ai lui Uranus au un tem­pe­ra­ment nervos cu coloratură bilioasă. Asta în­seam­nă că acu­mulează cu uşurinţă stresul, mai ales stre­­sul mental, şi au probleme în exteriorizarea stă­rilor de nervi şi se închid în ei, devenind ursuzi. Acest semn fix de aer are o adevărată predilecţie pentru ră­coa­re şi tinde să se îmbrace prea uşor când afară este frig, iar de-aici i se trag multe belele. Pentru a se mo­ti­va să facă exerciţii fizice, Văr­sătorii trebuie să ur­meze un pro­gram creativ, nu repetitiv.
Vărsătorul guvernează circulaţia periferică la ni­ve­lul gambelor, încheietura gleznei, sistemul nervos simpatic, cortexul cerebral şi nervul spi­nal. Proble­mele de sănătate la care se pot aştepta uranienii sunt, în pri­mul rând, de ordin nervos. Glumind, Linda Good­man scria: "Vărsătorii furnizează 70% dintre ne­buni şi 70% dintre genii".
Oboseala nervoasă, stările de depresie şi angoasă pot duce la spasmofilie. Toate afecţiunile sistemului nervos central cad, de asemenea, în ograda uranienilor (ence­falită, tumori, Parkinson şi nevroze obsesive). Varicele şi arteritele sunt rezultatele proastei circulaţii periferice. Vărsătorii sunt predispuşi la accidente violente. Cel mai indicat aliment pentru Vărsători îl constituie fructele de toate fe­lurile: fructele exotice - precum kiwi, mango - şi fructul pasiunii, iar fructele uscate - caise, curmale, prune sau me­re - îi ajută să-şi recupereze energia nervoasă.
În aromoterapie, esenţele florilor de pomi fructiferi şi discretul parfum al or­hi­de­elor au efecte remarcabile. Plantele aromatice şi condimentele benefice pentru ura­nieni sunt cele cu gust şi miros pregnant, cum ar fi ardeiul iute, pipe­rul alb sau negru sau curry. Remediile homeopatice sunt Uranium şi Phosphorus. Toate vita­minele din com­plexul B au un efect tonic asupra sistemului nervos al Vărsătorilor.

PEŞTI

DOCTORUL ZODIAC
 
Razele lui Neptun îi în­zestrează pe na­ti­­vii din Peşti cu un tem­pe­ra­ment limfatic, care poate îm­brăca orice altă co­lo­ra­tu­ră tempera­men­tală, semnul fiind emi­na­mente adap­ta­bil, reuşind să se integreze în orice me­diu so­cial. Hi­per­sen­si­bi­li­ta­tea nep­tu­­nia­nă es­te di­fu­ză, ei intrând în rezo­nanţă până şi cu cele mai ne­sem­ni­fi­ca­tive detalii din mediul în­con­ju­rător, cum ar fi tem­pe­ratura, zgo­­motul de fond etc. Orice disonanţă a me­diu­lui le poate provoca simptome fizice, dar aces­tea nu sunt rezultate ale ipo­hon­driei, ci simp­to­me psi­ho­so­ma­tice, cât se poate de reale. Se poate ajun­ge la situa­ţii cu ade­vărat grave, pen­tru că Peştii sunt ra­re­ori activi, deci sunt re­cep­tori em­patici ai lumii înconjurătoare şi le lip­seşte agre­si­vitatea naturală. Ne­voia de-a se izola de stimulii neplăcuţi îi face pe mulţi din­tre ei să se re­fu­gie­ze în al­cool sau dro­guri şi devin foarte repede de­pen­denţi. Neptun stăpâneşte labele pi­cioarelor, întregul sis­tem lim­fatico-ganglionar şi ţe­sutul reticulo-en­do­te­lial.
Vitalitatea Peştilor este îndeobşte scă­zută, ceea ce de multe ori se dato­rea­ză abu­zu­lui de alcool, ţigări, se­da­tive, tranchilizante sau dro­guri. Faptul că or­ga­nis­mul lor are tendinţa de-a reţine toxinele înrăută­ţeş­te situa­ţia, ceea ce im­pune ne­cesi­ta­tea de-a avea un re­gim ali­men­tar foarte echi­li­brat şi de-a con­su­ma sufi­ciente li­chi­­de pen­tru a-şi menţine or­ga­nis­mul de­to­xi­fiat. Pâ­nă şi la medica­men­tele pre­scrise de medici, Peş­tii pot avea re­ac­ţii inex­pli­cabile, de aceea se reco­man­dă evita­rea, pe cât po­si­bil, a medi­ca­men­telor pro­du­se pe cale chi­mică. Peştii ar trebui să mănânce ali­men­te cu un înalt con­ţinut de lichide, cum ar fi pe­penii, dovleceii, cas­traveţii şi salata verde.
Plantele medicinale şi aro­ma­tice co­res­pun­ză­toa­re neptunienilor sunt flo­rile de tei, ci­coa­rea şi muş­chiul de co­pac. Princi­pa­lele re­­­me­dii ho­meo­­pa­tice recoman­da­­te Peş­tilor sunt: Ta­bac­cum, Coffea şi Pe­tro­­leum.
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu