joi, 13 octombrie 2016

Minunile Bisericii "Mihai Vodă" din Bucureşti

Minunile Bisericii "Mihai Vodă" din Bucureşti

Minunile Bisericii "Mihai Vodă" din Bucureşti Mânăstirea "Mihai Vodă" şi podul ridicat de domnitor în apropiere de actualul pod Izvor
 
- În centrul Bucureştiului, la doi paşi de Casa Poporului, se află un lăcaş greu încercat de istorie: biserica Mihai Vodă. Ridicată de Mihai Viteazul, ea a fost mutată de comunişti, pentru a fi ascunsă în spatele unor ziduri de blocuri, grav mutilată, asemenea unui erou de război. Dar bunul Dumnezeu a ţinut-o prin mila lui în picioare, iar astăzi, ca recompensă pentru suferinţele ei, între pereţii încărcaţi de sfinţi, se întâmplă fapte miraculoase, mijlocite de Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului -

Mânăstirea martirizată

Scrâşnetul metalic al excavatoarelor s-a auzit până departe, luni de-a rândul, din octombrie 1984 şi până în primăvara lui '85. Maxilarele lor au tot rupt din frumoasa şi vechea mânăstire Mihai Vodă, mare şi pu­ternică aidoma unei cetăţi, până când din ea nu a mai rămas decât biserica. Era frig şi afară şi în inimile oamenilor care priveau împietriţi.
Calvarul ctitoriei primului unificator al românilor a început în după amiaza lui 9 martie 1977. De cinci zile, pământul gemea sub mormanele de moloz. Mâ­năstirea Mihai Vodă tocmai ce trecuse cu bine de cum­plitul cutremur al acelei primăveri, soldat cu mul­tă moarte şi suferinţă. Atunci, chiar în ziua aceea ne­fastă, pe sub boltele reci ale turnului a trecut Ceau­şescu însuşi. S-a uitat la situl geto-dacic, vechi de pes­te 3000 de ani, descoperit de arheologi chiar în incinta mânăstirii, şi a întrebat - "Ce e aici?" Erau anii când în mintea "celui mai iubit fiu al poporului" se plă­mădea hidosul centru din blocuri al Capitalei, după model nord-coreean, iar străvechea cetate a lui Mihai Viteazul îi stătea în cale. Dictatorul a hotărât că marea lavră trebuie să dispară aşa, peste noapte, la un simplu semn. Planul său de demolare a fost însă stăvilit de câţiva intelectuali, care s-au opus, scriind memorii, încercând să convingă înalţi oficiali ai partidului, că Mânăstirea Mihai Vodă e nepreţuită şi trebuie, cu orice preţ, păstrată. În final, "fiul popo­rului" s-a lăsat înduplecat, dar numai pe jumătate: mânăstirea a fost distrusă, iar biserica a fost lăsată să dăinuie, însă nu pe locul unde fusese înălţată, ci trans­latată trei sute de metri, dosită bine, după blocurile falnicului Centru Civic. Ceea ce nu reuşiseră răz­boaiele, incendiile, ura turcească şi lăcomia fanariotă, au reuşit comuniştii, în doar câteva luni.

Inima din ziduri

Minunile Bisericii Mânăstirea Mihai Vodă era ca o cetate mândră a Bucureştiului
 
Aşa cum a supravieţuit, mutată din dealul Uranus, de unde domina întreg Bucureştiul, între blocurile reci şi milităroase, biserica lui Mihai pare, cumva, ares­tată. Nu însă şi aura ei, o lumină mai mult simţită decât văzută, care înconjoară biserica. De cum mă apropii, simt că pluteşte un mister pe străduţele dim­prejur. Istoria e aici, trebuie doar să întind mâna ca să o ating. Părintele paroh Adrian Beldianu îmi dă drep­tate. Îmi spune simplu că da, Dom­nul primei uniri a românilor e prezent şi veghează asupra bisericii pe care a ctitorit-o şi în care şi-a pus tot sufletul şi, poate, chiar inima. "Eu permanent l-am simţit aici. Simţi «ceva», o prezenţă cumva omeneas­că, dar pe care nu o vezi. Eu ştiam că este el, pentru că simţeam multă bucurie. Când simţi tristeţe sau teamă, e sigur vrăj­maşul, care e rece şi te sperie. Dar prezenţa lui Vodă e o prezenţă care vine mereu cu bucurie - şi nu am fost singurul care l-am simţit, mi-a fost confirmat lu­crul acesta şi de către credincioşi. De aceea, întot­deauna, eu îl chem în ajutor când apar probleme pe care nu aş putea să le rezolv de unul singur. După Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfântul Nicolae, Mi­hai Viteazul este o piatră vie din temelia acestui sfânt lăcaş."
Vorbele părintelui nu sunt simple impresii. Ele au o temelie în profunda credinţă a marelui voievod, care a fost un lucrător asiduu al rugăciunii, pătruns de o dragoste sinceră pentru Dumnezeu. Istoricii nu au scris foarte multe despre aceasta, dar se ştie din tra­diţie că mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, pe care o cinstesc acum toţi creştinii ce trec pragul bise­ricii Sfântul Gheorghe-Nou din Bucureşti, a fost cum­părată de Mihai Viteazul. În tinereţe, când înde­let­nicirea sa de negustor de mătăsuri şi giuvaericale îl dusese până în Italia, la Bari, întâlnise acolo un epis­cop catolic, grijitor al moaştelor sfântului Nicolae, pe care, cu sute de ani în urmă, cruciaţii le furaseră toc­mai din Mira Lichiei. Cum Mihai avea o mare evlavie la sfânt, i-a dat prelatului o mică avere pentru moaş­tele mâinii drepte a blândului Nicolae. Dar nu le-a aşezat într-o biserică, ci le-a învelit în mărgean şi le purta mereu cu sine, petrecute cu o cureluşă după gât.
Minunile Bisericii Părintele Adrian Beldianu
 
Cu ele a purtat toate războaiele contra turcilor şi tot cu ele a trecut pragul acestei lumi, în ziua în care a fost stră­puns de halebardele valonilor lui Basta, pe câmpul de lângă Turda. Pentru cre­din­ţa aceasta a lui Mihai, călugării de la Mânăstirea Simo­nospetras din Sfân­tul Munte Athos, pe care vodă a rectito­rit-o, îl cinstesc ca sfânt. Ei spun că, po­­trivit tradiţiei atho­nite, Viteazul ştia Psaltirea pe de rost şi o recita zilnic, iar în bătălii, nu a luptat pentru sine, ci pen­tru credinţa creştină. De aceea, în trapeza mânăstirii athonite, Mihai Voievod Vi­tea­zul este pictat cu aureolă de sfânt, du­pă cum şi credincio­şii de la biserica Mi­hai Vodă din Bucu­reşti îl cheamă în ajutor ori de câte ori au trebuinţă.
Părintele Adrian Beldianu îşi amin­teşte de un fapt stra­niu, petrecut în anul 1994, când a redes­chis biserica. "La început, la vecernie eram doar patru-cinci oameni la sluj­bă. S-a întâmplat atunci un fapt care ne-a uluit. În dreptul frescei cu Arhan­ghe­lul Mihail, înce­pea să se audă bă­taia unei inimi. De frică, ieşeam afară, pentru că nu înţelegeam nici noi ce se întâmplă; o luam ca pe o ispită vrăjmaşă. Apoi a venit o doamnă şi ne-a spus că există o legendă legată de biserica noastră şi de ctitorul ei, Mihai Viteazul. Se spune că Vodă ar fi zis, atunci când a ridicat mânăstirea, că, de se va întâm­pla ceva cu el, inima să îi fie neapărat adusă şi zidită în ctitoria sa. Aşa ne-am dumirit şi atunci am înţeles că legenda ar putea fi adevărată. Mi s-a părut extra­ordinar că inima domnitorului se aude încă bătând în zidurile bisericii sale."

Triumfătoare prin vitregiile vremii

Minunile Bisericii Mânăstirea Mihai Vodă înainte ca incinta să fie demolată
 
Nu e uşor să ajungi astăzi la Biserica Mihai Vodă, pentru că e "închi­să", aşa cum spu­neam, între blocuri. În vechime o zăreai de departe, înălţată, ca o cetate, pe un deal. În locul ales de domn, se afla o bi­sericuţă mai veche, ctitorită de Vlad Dra­cul. Mânăstirea era fru­moasă şi ma­re, împrejmuită cu ziduri largi, cu chi­lii multe, cuhnie, ar­hon­darice şi casă domnească. La sfâr­şit, Mihai a ridicat şi un pod în faţa ei, pen­tru ca orice cre­dincios să poată tre­ce Dâmboviţa mai les­ne. Dintru înce­put, Mihai Vodă a aşe­zat-o ca sta­vro­pi­ghie, adică supusă doar Patriarhiei de Con­stanti­no­pol, ceea ce o ferea de ascultarea faţă de orice mitro­polit muntean. Apoi a dăruit-o cu acare­turi şi sate şi a închi­nat-o Sfintei Mânăs­tiri Simonospetras din Mun­tele Athos, pe care tot el a re­clădit-o, fapt pentru care şi astăzi călu­gării aghioriţi îl cins­tesc ca ctitor.
Cinstită ca sfânt lăcaş, onorată prin vechime şi impor­tanţă, străvechea mâ­năstire a lui Mi­hai Viteazul ocupa în Bucureştiul inter­belic un loc de frunte. A venit însă viforniţa comu­nistă, o urgie mai grea decât invaziile turceşti şi decât cele mai puternice cutre­mure. În faţa ei, bătrânul lăcaş avea să rămână fără apărare.

Renaşterea

Minunile Bisericii Demolarea mânăstirii
 
După demolarea incintei şi translatarea sfântului lăcaş, ctitoria lui Mihai Viteazul a stat închisă aproape zece ani. Securitatea avusese grijă să nu se mai roage nimeni în ea. După revoluţie, preoţii au fugit de ctito­ria lui Mihai Vodă, pentru că ştiau că sfântul lăcaş trebuie restaurat, iar banii, în acei ani frământaţi de crize, erau puţini. În 1994, când părintele Adrian Beldianu a cerut să slujească aici, biserica era aproape părăsită. "Eu am fost primul preot care a redeschis-o şi l-am bucurat mult pe patriarhul Teoctist cu asta. Biserica fiind închisă atâta timp, s-a distrus tot. Cerşetorii din cartier făcuseră focul în ea, cu lemnul stranelor, ca să se încălzească iarna, aşa că pereţii erau negri de fum. Am spălat la ei săptămâni de-a rândul. Într-o ladă erau păstrate icoanele, împreună cu icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Eu ştiu că ea a păzit, de fapt, sfântul lăcaş, de hoţi. După cură­ţenie, după ce puseserăm toate lucru­rile la locul lor, am găsit, într-o dimi­neaţă, lacătele tăiate de la amândouă uşile, şi de la uşa de la altar, şi de la cea exterioară. Erau larg deschise, date în lături şi m-am speriat foarte tare, mi-am zis că nu mai găsesc nimic înăuntru, că hoţii au furat toate odoarele şi icoana făcătoare de mi­nuni a Născătoarei de Dumnezeu. Însă, când am intrat în biserică, am găsit totul neatins. Şi a venit un cerşetor, care mi-a povestit totul: «Au fost hoţi astă-noapte, părinte, da' mi-a fost frică să strig la ei, că mă omorau! Da' la urmă am râs de m-am prăpădit! » - «Păi, cum, măi, să râzi, în loc să ţipi, să vină lumea să te ajute?!» - «Păi da, părinte, că au intrat în biserică şi n-au putut să fure nimic, că a stri­gat o femeie aşa de tare la ei, că s-au speriat toţi şi au fugit mâncând pământul! Da' nu era nimeni înăuntru, era biserica goală!» Atunci mi-am dat seama că a fost Maica Domnului. Are mare putere aici".

Icoana aprinsă

Minunile Bisericii Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului
 
Icoana e tare frumoasă şi foarte veche. Chipul Mai­cii Domnului e senin, vesel chiar. În mâna stângă îşi ţine Pruncuţul, iar cu cea dreaptă arată spre El, spunându-ne că nu e un copilaş oarecare, ci Dumne­zeu întrupat. Peste icoana aceasta minunată, de la Mihai Vodă, au trecut patru veacuri, dar ea străluceşte astăzi ca atunci când a fost pictată în Muntele Athos. Tradiţia spune că monahii aghioriţi ar fi vrut să-i dea Viteazului o icoană a Maicii Domnului, pictată chiar de ei, însă domnul a fost ucis înainte să primească darul. Cu toate acestea, athoniţii s-au ţinut de cuvânt şi, în anul 1666, au zugrăvit icoana şi au trimis-o la Mânăstirea Mihai Vodă din Bucureşti. Şi cum Dumnezeu răzbună întotdeauna ne­dreptăţile, a transformat această icoană în mare făcătoare de minuni. Prin ea, Maica Domnului a fost mereu prezentă în biserica ridicată de Mihai, şi este şi astăzi aici, aşa cum pot mărturisi credincioşii. I se spune "Hodighitria", adică, în limba greacă, "Povăţuitoarea", pentru că Maica Dom­nului arată cu mâna spre pruncul Iisus, îndreptându-i pe oameni către Dumnezeu. Prea Sfânta face asta de câte ori este ne­voie, slujindu-se, uneori, de semne înfrico­şătoare. Aşa s-a întâmplat când a fost pentru prima dată scoasă la lumină, după ce biserica Mihai Vodă fusese zăvorâtă de comunişti.
"S-a întâmplat în prima zi după ce făcusem sfinţirea şi târnosirea bisericii, în 1994. Atunci am pus icoana Maicii Dom­nului la loc de cinste, dar era nerestaurată. Avea un alt chip, pentru că, în loc să fie curăţată, fusese repictată peste chipul original de trei ori. A doua zi de dimineaţă, când am venit la biserică, am găsit toată lumea adunată în pridvor. Un credin­cios mi-a zis scurt: «Arde Icoana Maicii Dom­nului!» M-am speriat grozav, crezând că luase foc şi nu înţelegeam de ce nu sar credincioşi cu apă. Atunci, un alt fiu du­hovnicesc m-a lămurit, spunându-mi că icoana nu a luat foc, ci că, pur şi simplu, lemnul icoanei frige, fără nicio explicaţie. Cel care descope­rise lucrul acesta nu e oricine, e un credincios deose­bit al bi­sericii noastre, profesor universitar de fizică, a predat şi în America, la New York. Când am ajuns eu, icoana încă era fierbinte şi m-am gândit că Maica Domnului este supărată, pentru că pe atunci, icoana era crăpată, murdară, încăr­cată de vopseaua care acoperea ori­ginalul.
Minunile Bisericii Tabloul votiv
 
Aşa că am restaurat-o, iar acum am început să mă obişnuiesc că, la vreme de încer­care, iese o putere din icoană, făcătoare de minuni. Înţelegi că se întâmplă ceva cu ea, că este vie, că Maica Domnului este prezentă şi se poartă diferit, în funcţie de împrejurări - uneori ne priveşte zâmbi­toare, alteori, se încruntă, îşi schimbă figura, în funcţie de ceea ce va urma. Au fost credincioşi care au văzut-o aievea! Maica Domnului coboară uneori din icoană şi le spune ceea ce trebuie să audă. Au văzut-o în chip omenesc! Ca să mă conving că nu au luat-o razna, i-am întrebat pe cei care mi-au povestit în ce limbă au vorbit cu Maica Domnului. Şi mi-au răs­puns: «Părinte, n-am vorbit cu vorbe, am vorbit de la minte la minte». Alţii o văd umblând prin biserică, înainte de ieşirea cu Sfintele Daruri, binecuvântându-i pe cap pe unii credincioşi. Toate acestea au început să se întâmple mai ales după ce am restaurat icoana Prea Sfintei, am adus-o în biserică înainte de Paşte, cu procesiune, cu rugăciuni, am sfinţit-o, şi, din momentul acela, Maica Domnului a început să se poarte ca stareţa mânăstirii noastre, ca o mare făcă­toare de minuni, o mare povăţuitoare, care ne călău­zeşte, aşa cum îi spune şi numele, către Hristos."

O biserică în aer

Minunile Bisericii Icoana Arhanghelului Mihail, de unde s-a auzit bătaia inimii domnitorului
 
- Părinte Adrian Beldianu, aş dori să vă întreb, la finalul acestui drum prin istoria şi minunile lăcaşului ridicat de Mihai Viteazul, dacă dumnea­voastră credeţi că istoria se răzbună într-un fel? Dacă Dumnezeu are, până la urmă, grijă să îndrepte nedreptăţile săvârşite de oa­meni?

- Da, cred că Dumnezeu îndreaptă lucrurile, dar o face în timp. Pentru noi, slujitorii şi credincioşii de aici, cal­varul prin care a trecut cti­toria lui Mihai Vodă nu a în­cetat, pentru că, după aproa­pe 30 de ani de la translatarea bisericii, nu avem acte pe pământul pe care ea se află acum. Cine trece pe lângă ea şi o vede restaurată, împo­dobită, are impresia că nu îi mai trebuie nimic. Ei bine, ne judecăm de aproape 13 ani pentru terenul ei, fiindcă la translatare, pe locul pe care a venit nu i s-a dat niciun document. Este o biserică în aer! Am găsit un dosar din vremea comunistă, cineva mi l-a adus de la Arhive, pe care scrie clar "Mânăstirea Mihai Vodă s-a desfiinţat". Deci, biserica a fost mutată, dar, după actele comuniştilor, nu a fost pusă nicăieri! Însă avem nădejde la Maica Domnului, la Sfântul Nicolae şi la aju­torul Viteazului, că vom răz­bi. Ei au ocrotit tot timpul acest lăcaş care, după atâtea vitregii, s-a păstrat exact în forma lui originală. Am găsit în zidărie (se văd foarte bine chiar şi acum) cărămizile pe care Mihai Viteazul şi-a pus semnătura. Vi le pot arăta. Era un obicei al lui, care apa­re şi la alte ctitorii.
Şi aş mai adăuga un lucru, la final. Chiar dacă puterea comunistă era atee, Dum­ne­zeu a ales locul în care bise­rica să fie salvată prin trans­latare. Spun asta pentru că, în vechime, temelia bisericilor se aşeza la începutul anului nou bisericesc, pe 22 septem­brie, când este echinocţiul de toamnă. Iar locul pentru Sfânta Masă se alegea în ziua aceea la răsăritul soarelui, când prima rază a dimineţii, care intra pe geamul altarului, trebuia să taie în două Sfânta Masă. Ei, bine, pe 22 septem­brie, la răsăritul soarelui, când stau în faţa Sfintei Mese şi dau mulţumire lui Dum­nezeu, spunând "Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina", prima rază a soarelui taie Sfânta Masă în două! Aici, pe locul trans­latării! Deci, pe 22 septembrie, în data în care a fost ctitorită, dar pe alt loc, razele soarelui pătrund aidoma! Eu cred că nu este întâmplător; Dumnezeu a pă­zit-o, Dum­nezeu a vrut-o vie în veac şi i-a ales şi un loc în care să dăinuie pe mai departe.

Epilog

Minunile Bisericii Cărămida cu semnătura lui Mihai Viteazul
 
În anul 2000, un grup de arhitecţi germani, vrăjiţi de frumuseţea străveche a Mânăstirii Mihai Vodă, au propus oficia­lităţilor române translatarea şi reclădirea ei pe locul în care a fost, la început, în forma şi la dimensiunile originale, consi­derând că ar fi un act de restituţie morală şi ar înfrumuseţa Parcul Izvor, devenind, cu timpul, o atracţie pentru turiştii din ţară şi străinătate. Evident, nu au fost luaţi în seamă, dar biserica a reacţionat şi a ridicat la Turda o replică fidelă a Mânăstirii Mihai Vodă din Bucureşti, făcându-i drep­tate domnitorului care a fost ucis mişe­leşte, în apropiere de actualul oraş transil­vănean.

Mulţumim site-ului fototecaortodoxiei.ro pentru imaginile de arhivă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu